Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8901Dz.U. 2017 poz. 985
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

(art. 129 ust.4)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki posiadania, ewidencjonowania i przechowywania przez Straż Marszałkowską broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8902Dz.U. 2017 poz. 844
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 5 ust.4)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia
na pierwszy okres rozliczeniowy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8903Dz.U. 2017 poz. 730
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim

(art. 38 ust.3)
2017-04-07

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego członka
zarządu, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8904Dz.U. 2017 poz. 623
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

(art. 3 ust.2)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, nadaje Krajowemu Ośrodkowi statut

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8905Dz.U. 2017 poz. 623
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

(art. 18 ust.4)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb sprzedaży wierzytelności Krajowego Ośrodka

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8906Dz.U. 2017 poz. 623
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

(art. 19 ust.10)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8907Dz.U. 2017 poz. 623
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

(art. 20 ust.3)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w art. 19 ust. 1

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8908Dz.U. 2017 poz. 328
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(art. 25)
2017-12-12

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w art. 24b ust. 2

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8909Dz.U. 2017 poz. 328
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(art. 27d)
2017-12-12

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8910Dz.U. 2017 poz. 278
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 1)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:
1) jednolitej płatności obszarowej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8911Dz.U. 2017 poz. 246
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury

(art. 11b ust.12)
2017-03-04

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki delegowania urzędników do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w Ministerstwie Sprawiedliwości, wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu delegowania do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz szczegółowe warunki i zakres świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników poza stałe miejsce pracy

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8912Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 366)
2017-01-26

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum
 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8913Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 1)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
1)   sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1-4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3-5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8914Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 2)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
2)   sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8915Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 3)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
3)   skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8916Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 9 ust.2 pkt 1)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres obowiązujących tematów egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, i tryb jego przeprowadzania

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8917Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 9 ust.2 pkt 2)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje innych niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe podmiotów, w których do osób

mających wykonywać czynności agencyjne stosuje się szczególne zasady, o których mowa w ust. 1b

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8918Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 9 ust.2 pkt 3)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczególne zasady, o których mowa w ust. 1b

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8919Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 11 ust.8)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres

ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną

sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8920Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 22 ust.4)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres

ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną

sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone