Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8901Dz.U. 2024 poz. 92
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych

(art. 9 ust.10)
2025-09-23

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1, oraz przechowywania i przekazywania zarządzeń i informacji, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Otwarte - niezaległe
 
8902Dz.U. 2010 Nr 29 poz. 154
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 125 ust.2)
2014-12-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, odrębnie dla każdej Agencji, warunki przyznawania
funkcjonariuszom nagród uznaniowych i zapomóg, okoliczności uzasadniające przyznanie funkcjonariuszowi
nagrody uznaniowej i zapomogi, właściwość przełożonych oraz tryb postępowania w tych sprawach

Szef Agencji Wywiadu 
Zamknięte - zrealizowane
 
8903Dz.U. 2024 poz. 184
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(art. 23 ust.15)
2006-07-24

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby przetwarzania danych i informacji, o których mowa w ust.1, w zbiorach danych, rodzaje jednostek organizacyjnych CBA uprawnionych do korzystania z tych zbiorów oraz wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8904Dz.U. 2024 poz. 184
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(art. 87 ust.1)
2021-10-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania funkcjonariuszom urlopów, o których mowa w art. 84 i art. 85 ust. 1-4

 

 

 

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8905Dz.U. 2024 poz. 184
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(art. 54 ust.5)
2021-09-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska służbowe w CBA oraz wymagania, co do wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służby

 

 

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8906Dz.U. 2024 poz. 184
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(art. 14ac)
2018-12-25

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania dokumentów, o których mowa w art. 14aa ust. 10 i 13 oraz art. 14ab ust. 10 i 12, a także wzory protokołów, o których mowa w art. 14aa ust. 9 i art. 14ab ust. 9

 

 

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8907Dz.U. 2024 poz. 184
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(art. 14 ust.10)
2019-12-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6

 

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8908Dz.U. 2021 poz. 177
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(art. 53n ust.5 pkt 2)
2016-06-16

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci, określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie medalu, o którym mowa w ust. 1

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - uchylone
 
8909Dz.U. 2021 poz. 177
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(art. 53n ust.5 pkt 3)
2016-06-16

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci, określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób wręczania i noszenia medalu, o którym mowa w ust. 1

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - uchylone
 
8910Dz.U. 2024 poz. 632
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(art. 68 ust.1 pkt 4)
2019-04-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

4) decyzji o cofnięciu świadectwa

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8911Dz.U. 2024 poz. 125
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 44)
2020-03-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym sposób prowadzenia zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 43 pkt 3, oraz związane z tym obowiązki jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8912Dz.U. 2021 poz. 177
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(art. 53n ust.5 pkt 4)
2016-06-16

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Instytutu Pamięci, określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzory odznaki oraz legitymacji potwierdzających nadanie medalu, o którym mowa w ust. 1

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - uchylone
 
8913Dz.U. 2024 poz. 125
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 5 ust.2)
2020-03-29

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8914Dz.U. 2024 poz. 632
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(art. 68 ust.1 pkt 3)
2019-04-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

3) decyzji o odmowie wydania świadectwa

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8915Dz.U. 2024 poz. 251
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 30 ust.6 pkt 1)
2018-03-29

 

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) kryteria, warunki i tryb udzielania wsparcia, a także istotne elementy wniosku o jego udzielenie

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8916Dz.U. 2024 poz. 251
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 30 ust.6 pkt 2)
2018-03-29

 

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) istotne elementy umowy o wsparcie

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8917Dz.U. 2024 poz. 632
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(art. 13 ust.4 pkt 1)
2017-03-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)    szczegółowy zakres, warunki, sposób i tryb przekazywania przez kierowników jednostek organizacyjnych służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz udostępniania im dokumentów niezbędnych dla celów tych postępowań

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8918Dz.U. 2019 poz. 1967
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie

(art. 9)
2019-10-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza służącego do przekazywania danych, o których mowa w art. 7 ust. 2

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8919Dz.U. 2024 poz. 251
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 28 ust.2)
2018-03-29

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów, o których mowa w ust. 1, a także rodzaje i wysokość stypendiów

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8920Dz.U. 2024 poz. 251
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 16 pkt 1)
2018-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do Międzynarodowej Rady Instytutu oraz tryb i sposób ich zgłaszania, uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzenia wyboru kandydatów na członków Międzynarodowej Rady Instytutu

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane