Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8901Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 118 pkt 2)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres wsparcia rzeczowego i finansowego organizacji proobronnych

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8902Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 288 ust.23 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres i tryb kontroli zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne, o których mowa w ust. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8903Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 332 ust.9 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres ćwiczeń zróżnicowany ze względu na płeć, grupy wiekowe oraz jednostki wojskowe i zajmowane stanowiska służbowe, a także posiadaną przez żołnierza kategorię zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8904Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 88 ust.6 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres badań psychologicznych wykonywanych w procesie wydawania orzeczeń psychologicznych

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8905Dz.U. 2023 poz. 2098
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

(art. 4a ust.9 pkt 2)
2020-03-11

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres badań, o których mowa w ust. 1

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8906Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 653 pkt 2)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory dokumentów wykorzystywanych do opracowania Planu

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8907Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 59b ust.12 pkt 2)
2016-02-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku zawierającego informację ochotnika o przygotowaniu zawodowym oraz szczególnych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych w Siłach Zbrojnych oraz wzór kontraktu zawierającego elementy określone w ust. 5, wraz z koniecznymi pouczeniami o prawach i obowiązkach ochotnika.

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8908Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 201 ust.7 pkt 2)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o wyznaczenie żołnierza zawodowego na stanowiska służbowe

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8909Dz.U. 2019 poz. 2136
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

(art. 10 ust.9 pkt 2)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody osobom, o których mowa w ust. 2a

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8910Dz.U. 2022 poz. 1623
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 45a ust.2 pkt 2)
2016-10-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8911Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 679 ust.3 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o nadanie Medalu WP oraz wzór legitymacji potwierdzającej jego nadanie

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8912Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 322 pkt 2)
2022-04-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór umowy, o której mowa w art. 318 ust. 2 i art. 320 ust. 2

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8913Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 132c pkt 2)
2016-02-02

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór umowy, o której mowa w art. 132a ust. 3 i art. 132b ust. 3,

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8914Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 505 ust.3 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór pisemnego zobowiązania żołnierza do zapłaty odszkodowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8915Dz.U. 2024 poz. 416
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 22j pkt 2)
2020-04-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór legitymacji służbowej organów, o których mowa w art. 22b ust. 1

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8916Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 26a ust.3 pkt 2)
2017-04-05

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki, jakim powinny odpowiadać izby zatrzymań

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8917Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 102 pkt 2)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb powoływania do służby wojskowej pełnionej na czas kształcenia odpowiednio w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8918Dz.U. 2022 poz. 1623
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 48d ust.17 pkt 2)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania, uwzględniając koszty utrzymania obiektów koszarowych kompleksów wojskowych obliczone na podstawie danych z roku poprzedniego.

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8919Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 236 ust.17 pkt 2b)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb:

b) dokonywania zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8920Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 236 ust.17 pkt 2a)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb:

a) korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1–15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane