Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8921Dz.U. 2017 poz. 246
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury

(art. 11b ust.12)
2017-03-04

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki delegowania urzędników do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w Ministerstwie Sprawiedliwości, wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu delegowania do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz szczegółowe warunki i zakres świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników poza stałe miejsce pracy

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8922Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 366)
2017-01-26

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum
 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8923Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 1)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
1)   sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1-4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3-5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8924Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 2)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
2)   sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8925Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 3)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
3)   skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8926Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 9 ust.2 pkt 1)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres obowiązujących tematów egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, i tryb jego przeprowadzania

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8927Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 9 ust.2 pkt 2)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje innych niż banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe podmiotów, w których do osób

mających wykonywać czynności agencyjne stosuje się szczególne zasady, o których mowa w ust. 1b

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8928Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 9 ust.2 pkt 3)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczególne zasady, o których mowa w ust. 1b

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8929Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 11 ust.8)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres

ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 3, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną

sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8930Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 22 ust.4)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres

ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną

sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8931Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 28 ust.6)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 3

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8932Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 1)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) regulamin działania Komisji

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8933Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 2)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8934Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 3)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób przeprowadzania egzaminu, w tym terminy przyjmowania zgłoszeń

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8935Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 4)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

4) zakres obowiązujących tematów egzaminu

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8936Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 5)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób i tryb uznawania studiów wyższych zgodnie z art. 28 ust. 5c

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8937Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 6)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób i tryb zwalniania z egzaminu

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8938Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 7)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

7) wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób jej uiszczania

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8939Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 39 ust.4)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykaz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8940Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 46 ust.4)
2015-08-11

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykaz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone