Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8921Dz.U. 2024 poz. 581
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(art. 30 ust.2)
2020-05-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, każdy w zakresie swojego działania, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, sposób jej przetwarzania oraz wzory określonych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór książeczki zdrowia dziecka

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8922Dz.U. 2024 poz. 581
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(art. 30 ust.2)
2020-05-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Fizjoterapeutów i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, każdy w zakresie swojego działania, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres dokumentacji medycznej, sposób jej przetwarzania oraz wzory określonych rodzajów dokumentacji medycznej, w szczególności wzór książeczki zdrowia dziecka

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8923Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 128 ust.11 pkt 2)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia:

2) regulamin przeprowadzania egzaminów na maklera i doradcę oraz regulamin przeprowadzania sprawdzianu

umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, uwzględniając konieczność zapewnienia równego traktowania

osób składających egzamin lub przystępujących do sprawdzianu umiejętności, poufności egzaminu

lub sprawdzianu umiejętności oraz ich sprawnej organizacji, oraz

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8924Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 128 ust.11 pkt 3)
2016-05-30

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia:

3)    sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych za udział w posiedzeniach tych komisji, przeprowadzanie egzaminów lub sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, oraz przygotowywanie projektów pytań i zadań na egzaminy lub sprawdzian umiejętności, uwzględniając zakres obowiązków poszczególnych członków

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8925Dz.U. 2022 poz. 1623
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 48d ust.17 pkt 1)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość stawki podstawowej i współczynnik świadczenia mieszkaniowego dla każdego garnizonu, uwzględniając cenę rynkową najmu lokali mieszkalnych w garnizonie oraz szczególne znaczenie garnizonu dla obronności kraju

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8926Dz.U. 2022 poz. 1623
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 53 ust.5 pkt 1)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób ustalania opłat za zajmowanie miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, terminy i sposób pobierania tych opłat, a także wzór kalkulacji rocznej kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w internacie lub kwaterze internatowej

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8927Dz.U. 2022 poz. 1623
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 53 ust.5 pkt 2)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb przydzielania miejsc w internacie lub kwaterze internatowej oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę przydzielania miejsca w internacie lub kwaterze internatowej

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8928Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 1a)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb postępowania w sprawach:

a) rejestracji związku międzygminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8929Dz.U. 2024 poz. 706
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43c §2)
2026-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób oraz szczegółowe warunki wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego oraz elektronicznej kontroli miejsca pobytu orzeczonej w związku z przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności, o której mowa w art. 153a § 1 lub 2, w tym zakres niezbędnej dokumentacji, mając na uwadze konieczność zapewnienia kontroli i oceny zachowania osób, wobec których orzeczono te kary, środki karne, środki zabezpieczające lub tę przerwę.

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8930Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 1b)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb postępowania w sprawach:

b) rejestracji zmiany statutu związku międzygminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8931Dz.U. 2024 poz. 706
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43k §8)
2023-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego pouczenia, o którym mowa w § 4

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8932Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 1c)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb postępowania w sprawach:

c) wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8933Dz.U. 2024 poz. 706
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy

(art. 43x §4)
2023-01-01

 

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób archiwizowania oraz sposób i tryb usuwania danych osobowych i informacji zarejestrowanych w związku z wykonywaniem dozoru elektronicznego

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8934Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku międzygminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8935Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 3)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku międzygminnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8936Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8937Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 5)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

5) dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8938Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 6)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób prowadzenia rejestru związków międzygminnych, w tym sposób dokonywania wpisów w tym rejestrze

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8939Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 7)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

7) zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków międzygminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8940Dz.U. 2024 poz. 609
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(art. 68 ust.3 pkt 8)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

8) tryb ogłaszania statutu związku międzygminnego, zmiany tego statutu oraz informacji o wykreśleniu

związku międzygminnego z rejestru związków międzygminnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane