Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8921Dz.U. 2024 poz. 251
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 30 ust.6 pkt 1)
2018-03-29

 

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) kryteria, warunki i tryb udzielania wsparcia, a także istotne elementy wniosku o jego udzielenie

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8922Dz.U. 2019 poz. 1967
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie

(art. 9)
2019-10-30

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza służącego do przekazywania danych, o których mowa w art. 7 ust. 2

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8923Dz.U. 2024 poz. 125
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 44)
2020-03-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym sposób prowadzenia zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 43 pkt 3, oraz związane z tym obowiązki jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8924Dz.U. 2024 poz. 251
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 28 ust.2)
2018-03-29

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów, o których mowa w ust. 1, a także rodzaje i wysokość stypendiów

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8925Dz.U. 2021 poz. 177
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

(art. 15 ust.12)
2016-06-16

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość miesięcznej diety przysługującej członkowi Kolegium Instytutu Pamięci z tytułu wykonywanych przez niego zadań

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8926Dz.U. 2024 poz. 251
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 16 pkt 3)
2018-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób pokrywania kosztów związanych z uczestnictwem członków w posiedzeniach Międzynarodowej Rady Instytutu

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8927Dz.U. 2018 poz. 2270
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej

(art. 9 ust.4)
2018-12-21

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk w Instytucie, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pozostałych pracowników Instytutu, kierując się charakterem zadań Instytutu.

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8928Dz.U. 2024 poz. 251
Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(art. 16 pkt 2)
2018-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb działania Międzynarodowej Rady Instytutu

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8929Dz.U. 2024 poz. 125
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 5 ust.2)
2020-03-29

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8930Dz.U. 2024 poz. 632
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(art. 68 ust.1 pkt 1)
2019-04-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) kwestionariusza

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8931Dz.U. 2024 poz. 184
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(art. 25 ust.5)
2015-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania odszkodowań w sprawach, o których mowa w ust.4, a także rodzaje i wysokość świadczeń odszkodowawczych przysługujących w przypadku utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy CBA

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8932Dz.U. 2015 poz. 2292
Ustawa z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego

(art. 9)
2016-01-01

Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk w Instytucie, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Instytutu i przyznawania im innych świadczeń

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8933Dz.U. 2015 poz. 2292
Ustawa z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego

(art. 1 ust.3)
2016-01-01

Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje Instytutowi statut, który określa organizację wewnętrzną i tryb pracy organów Instytutu

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8934Dz.U. 2024 poz. 345
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

(art. 8 ust.8 pkt 1)
2023-09-12

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego:

1) członkom ZPHM, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu realizowania przez nich zadań oraz

uwzględniając okres pozostawania w gotowości do podjęcia się realizacji zadań ZPHM i udziału w nich

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8935Dz.U. 2023 poz. 1952
Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

(art. 8a pkt 1)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość stypendium słuchacza

– kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia

 

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8936Dz.U. 2023 poz. 1952
Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

(art. 8a pkt 2)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób obliczania stypendium w przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach w Szkole

– kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8937Dz.U. 2022 poz. 1188
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

(art. 39 ust.1aa)
2023-08-19

W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

 

 

 

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM
Otwarte - zaległe
 
8938Dz.U. 2024 poz. 345
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

(art. 8 ust.8 pkt 2)
2023-09-12

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego:

2) ekspertom, o których mowa w art. 12a ust. 1, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu realizowania przez nich zadań

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8939Dz.U. 2023 poz. 1952
Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

(art. 8a pkt 3)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy sposób obliczania i dokumentowania kosztów utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3

– kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia

 

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8940Dz.U. 2022 poz. 1188
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

(art. 10b ust.4)
2020-12-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób używania wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej oraz wzory znaków graficznych i typograficznych lub sposób tworzenia takich znaków oraz zakres i sposób ich stosowania, mając na uwadze zapewnienie jednolitości i spójności w ich prezentowaniu przy zachowaniu nienaruszalności wzorów symboli Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane