Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8921Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 59d ust.3)
2021-09-19

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu obowiązkowej kontroli

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8922Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 60r pkt 1)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-

kalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej i elektronicznej, w tym

dokonywania wpisów

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8923Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 60r pkt 2)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-

kalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy sposób uwierzytelniania i autoryzacji w systemie c-KOB

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8924Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 71 ust.2c)
2021-02-04

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8925Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 82b ust.8)
2021-09-19

 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8926Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 88a ust.6 pkt 1)
2023-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób prowadzenia systemu e-CRUB, w tym przyporządkowania danych, o których mowa

w ust. 2 i 4, do zbiorów danych gromadzonych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8927Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 88a ust.6 pkt 2)
2023-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory formularzy do przekazywania danych identyfikujących uprawnienia budowlane lub uznane kwalifikacje zawodowe oraz danych dotyczących osoby, która nabyła te uprawnienia lub kwalifikacje

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8928Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 88a ust.6 pkt 3)
2023-08-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory formularzy do przekazywania danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz danych dotyczących osoby ukaranej

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8929Dz.U. 2024 poz. 728
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 16b ust.6 pkt 1)
2022-03-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres wiedzy, warunki, sposób przeprowadzania i minimalną liczbę godzin szkolenia, o którym mowa w ust. 4a pkt 1

– uwzględniając potrzebę osiągnięcia właściwego poziomu wiedzy niezbędnej do przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi, wysokość rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzeniem szkolenia oraz konieczność ujednolicenia wydawanych zaświadczeń

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8930Dz.U. 2024 poz. 728
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 16b ust.6 pkt 2)
2022-03-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w ust. 4a pkt 1

– uwzględniając potrzebę osiągnięcia właściwego poziomu wiedzy niezbędnej do przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi, wysokość rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzeniem szkolenia oraz konieczność ujednolicenia wydawanych zaświadczeń

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8931Dz.U. 2024 poz. 728
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 16b ust.6 pkt 3)
2022-03-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu, o którym mowa w ust. 4a pkt 2

– uwzględniając potrzebę osiągnięcia właściwego poziomu wiedzy niezbędnej do przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi, wysokość rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzeniem szkolenia oraz konieczność ujednolicenia wydawanych zaświadczeń

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8932Dz.U. 2024 poz. 728
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 16b ust.6 pkt 4)
2022-03-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

4) maksymalną wysokość opłaty za przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w ust. 4a pkt 1

– uwzględniając potrzebę osiągnięcia właściwego poziomu wiedzy niezbędnej do przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi, wysokość rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzeniem szkolenia oraz konieczność ujednolicenia wydawanych zaświadczeń

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8933Dz.U. 2024 poz. 728
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 89 ust.5 pkt 2)
2023-03-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do tej kontroli.

6. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, należy uwzględnić:

1) wspólny wzór określony przez Komisję Europejską na podstawie art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/22/WE służący

obliczaniu stopnia ryzyka podmiotu wykonującego przewóz drogowy;

2) okoliczność, że kontrole drogowe przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców ograni-

czają się do aspektów, które mogą być skutecznie kontrolowane za pomocą tachografu i powiązanego urzą-

dzenia rejestrującego, a kompleksowa kontrola przestrzegania tych przepisów może być przeprowadzana

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu wykonującego przewóz drogowy;

3) potrzebę zapewnienia efektywności i skuteczności kontroli przewozów drogowych

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8934Dz.U. 2024 poz. 728
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 89 ust.5 pkt 3)
2023-03-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają.

6. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, należy uwzględnić:

1) wspólny wzór określony przez Komisję Europejską na podstawie art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/22/WE służący

obliczaniu stopnia ryzyka podmiotu wykonującego przewóz drogowy;

2) okoliczność, że kontrole drogowe przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców ograni-

czają się do aspektów, które mogą być skutecznie kontrolowane za pomocą tachografu i powiązanego urzą-

dzenia rejestrującego, a kompleksowa kontrola przestrzegania tych przepisów może być przeprowadzana

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu wykonującego przewóz drogowy;

3) potrzebę zapewnienia efektywności i skuteczności kontroli przewozów drogowych

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8935Dz.U. 2024 poz. 728
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 89 ust.5 pkt 4)
2023-03-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego

6. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, należy uwzględnić:

1) wspólny wzór określony przez Komisję Europejską na podstawie art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/22/WE służący

obliczaniu stopnia ryzyka podmiotu wykonującego przewóz drogowy;

2) okoliczność, że kontrole drogowe przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców ograni-

czają się do aspektów, które mogą być skutecznie kontrolowane za pomocą tachografu i powiązanego urzą-

dzenia rejestrującego, a kompleksowa kontrola przestrzegania tych przepisów może być przeprowadzana

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu wykonującego przewóz drogowy;

3) potrzebę zapewnienia efektywności i skuteczności kontroli przewozów drogowych.

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8936Dz.U. 2024 poz. 728
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 89 ust.5 pkt 5a)
2023-03-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) system oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących:

a) czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8937Dz.U. 2024 poz. 728
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 89 ust.5 pkt 5b)
2023-03-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) system oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących:

b) stanu technicznego pojazdów kategorii M2, M3, N2 i N3 i przyczep kategorii O3 i O4

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8938Dz.U. 2024 poz. 728
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 90a ust.3)
2022-03-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza do przekazywania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając zakres danych niezbędnych do przekazania Komisji Europejskiej na podstawie przepisów prawa wspólnotowego.

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8939Dz.U. 2024 poz. 736
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 13 pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, różnice w zapisach imion i nazwisk cudzoziemców w różnych alfabetach, a także konieczność zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60), określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców, z uwzględnieniem przypadków szczególnych

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8940Dz.U. 2024 poz. 736
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

(art. 13 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia ochrony danych osobowych i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, różnice w zapisach imion i nazwisk cudzoziemców w różnych alfabetach, a także konieczność zapewnienia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego możliwości realizacji zadań wynikających z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60), określi, w drodze rozporządzenia: 

2) tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem PESEL

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane