Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do tej kontroli.

6. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, należy uwzględnić:

1) wspólny wzór określony przez Komisję Europejską na podstawie art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/22/WE służący

obliczaniu stopnia ryzyka podmiotu wykonującego przewóz drogowy;

2) okoliczność, że kontrole drogowe przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców ograni-

czają się do aspektów, które mogą być skutecznie kontrolowane za pomocą tachografu i powiązanego urzą-

dzenia rejestrującego, a kompleksowa kontrola przestrzegania tych przepisów może być przeprowadzana

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu wykonującego przewóz drogowy;

3) potrzebę zapewnienia efektywności i skuteczności kontroli przewozów drogowych

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 728Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(art. 89 ust.5 pkt 2)
Organ zobligowanyMinister Infrastruktury
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii EuropejskiejNIE
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2023-03-01
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót