Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8921Dz.U. 2017 poz. 1120
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

(art. 28 pkt 1)
2013-06-06Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki, jakim powinna odpowiadać cela zabezpieczająca oraz izba izolacyjna, w tym ich budowę i wyposażenie,
minimalną powierzchnię pomieszczeń cel i izb oraz warunki lokalizacji tych pomieszczeń
Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8922Dz.U. 2017 poz. 1049
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 15a ust.6)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, formę i tryb przekazywania
informacji, o których mowa w ust. 5

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8923Dz.U. 2017 poz. 1049
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

(art. 5 ust.5)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki oddelegowania pracowników jednostek
i organów mu podległych, w tym dane, jakie powinien zawierać wniosek, z którym Generalny Inspektor występuje
o oddelegowanie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8924Dz.U. 2017 poz. 985
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

(art. 129 ust.4)
2014-06-06

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki posiadania, ewidencjonowania i przechowywania przez Straż Marszałkowską broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8925Dz.U. 2017 poz. 985
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

(art. 127 a ust.7)
2014-05-01

 Minister właściwy do spraw zdrowia, po porozumieniu z Szefem Kancelarii Sejmu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb przeprowadzania badań psychologicznych osób, o których mowa w ust. 6, oraz podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
8926Dz.U. 2017 poz. 985
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

(art. 127 a ust.5 pkt 2)
2014-05-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po porozumieniu z Szefem Kancelarii Sejmu określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej strażników Straży Marszałkowskiej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8927Dz.U. 2017 poz. 985
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

(art. 127 a ust.5 pkt 1)
2014-05-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po porozumieniu z Szefem Kancelarii Sejmu określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na strażników Straży Marszałkowskiej, zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej oraz sposób sprawdzania wymogów posiadania obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni praw publicznych i niekaralności za popełnienie przestępstwa

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8928Dz.U. 2017 poz. 985
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

(art. 108i ust.3)
2014-06-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zestawienia, o którym mowa
w ust. 1

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8929Dz.U. 2017 poz. 985
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

(art. 101 ust.3)
2014-12-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i warunki przyznawania
funkcjonariuszom nagród uznaniowych i zapomóg, tryb ich przyznawania oraz podmioty uprawnione
do przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8930Dz.U. 2017 poz. 985
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

(art. 60b)
2015-01-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sumy ubezpieczenia,
o którym mowa w art. 60a

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8931Dz.U. 2017 poz. 985
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu

(art. 23a ust.5)
2018-01-27

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskanych w dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych z obowiązującymi w BOR

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8932Dz.U. 2017 poz. 844
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 5 ust.4)
2017-05-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia
na pierwszy okres rozliczeniowy

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8933Dz.U. 2017 poz. 730
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim

(art. 38 ust.3)
2017-04-07

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza oświadczenia majątkowego członka
zarządu, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8934Dz.U. 2017 poz. 278
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 1)
2015-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych
określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:
1) jednolitej płatności obszarowej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
8935Dz.U. 2017 poz. 246
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury

(art. 11b ust.12)
2017-03-04

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki delegowania urzędników do wykonywania obowiązków służbowych w innej jednostce organizacyjnej prokuratury lub w Ministerstwie Sprawiedliwości, wysokość dodatku funkcyjnego z tytułu delegowania do Prokuratury Krajowej lub Ministerstwa Sprawiedliwości oraz szczegółowe warunki i zakres świadczeń dodatkowych związanych z delegowaniem urzędników poza stałe miejsce pracy

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8936Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 3)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
3)   skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8937Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 2)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
2)   sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8938Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 367 pkt 1)
2017-01-26


W przypadku postępowania rekrutacyjnego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, na lata szkolne 2017/2018-2019/2020:
1)   sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1-4, art. 20h ust. 6 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3-5 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8939Dz.U. 2017 poz. 60
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(art. 366)
2017-01-26

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum
 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8940Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 46 ust.4)
2015-08-11

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykaz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone