Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8941Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 1)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) regulamin działania Komisji

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8942Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 2)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8943Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 3)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób przeprowadzania egzaminu, w tym terminy przyjmowania zgłoszeń

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8944Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 4)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

4) zakres obowiązujących tematów egzaminu

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8945Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 5)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób i tryb uznawania studiów wyższych zgodnie z art. 28 ust. 5c

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8946Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 6)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób i tryb zwalniania z egzaminu

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8947Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 36 ust.6 pkt 7)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

7) wysokość opłaty egzaminacyjnej i sposób jej uiszczania

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8948Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 39 ust.4)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykaz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8949Dz.U. 2016 poz. 2077
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(art. 46 ust.4)
2015-08-11

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykaz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8950Dz.U. 2016 poz. 2012
Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych

(art. 6 ust.8)
2017-04-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw ochrony infrastruktury krytycznej oraz sposób wykonywania przez niego obowiązku monitorowania działalności spółki w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 i 2

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8951Dz.U. 2016 poz. 1870
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 38a pkt 2)
2017-06-01

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:
2) kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8952Dz.U. 2016 poz. 1870
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 38a pkt 2)
2016-06-01

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:
2) kwotę wolnych środków służących finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w kolejnym roku budżetowym

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8953Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38 pkt 2)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. skład komisji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 pkt 2, sposób jej działania i tryb jej powoływania oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej i sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8954Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38 pkt 3)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. tryb wydawania i przedłużania odpowiedniego świadectwa eksperta ADN oraz tryb wydawania wtórnika odpowiedniego świadectwa eksperta ADN;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8955Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38 pkt 4)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz wydanych odpowiednich świadectw eksperta ADN, ich przedłużania oraz wydawania ich wtórników;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8956Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38 pkt 5)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. wzór świadectwa eksperta ADN, świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu gazów i świadectwa eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów i sposób ich wypełniania;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8957Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 38 pkt 7)
2012-01-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 7. wysokość opłaty, o której mowa w art. 34 ust. 6Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8958Dz.U. 2016 poz. 1834
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych

(art. 63 ust.2)
2012-07-02Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki, tryb wydawania i przedłużania świadectwa dopuszczenia statku ADN i wydawania tymczasowego świadectwa i wydawania ich wtórników, a także wzór i sposób wypełniania świadectwa dopuszczenia statku ADN i tymczasowego świadectwa;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8959Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 9 ust.4 pkt 1)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) właściwość miejscową naczelników urzędów celnych oraz dyrektorów izb celnych do wykonywania zadań
określonych w Kodeksie karnym skarbowym

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8960Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 9 ust.4 pkt 2)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) właściwość miejscową wyznaczonych urzędów celnych do prowadzenia postępowań przygotowawczych
w sprawach o niektóre przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, określone w art. 133 § 1 pkt 1 Kodeksu
karnego skarbowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane