Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8941Dz.U. 2020 poz. 2098
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

(art. 34l ust.2 pkt 1)
2023-09-06

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum Łukasiewicz, w tym:

1) przeznaczenie pomocy

– z uwzględnieniem wymagań dotyczących dopuszczalnej pomocy publicznej określonych w przepisach prawa wspól-

notowego oraz celów Sieci

 

Minister Nauki
Otwarte - zaległe
 
8942Dz.U. 2020 poz. 2098
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

(art. 34l ust.2 pkt 2)
2023-09-06

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum Łukasiewicz, w tym:

2) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

– z uwzględnieniem wymagań dotyczących dopuszczalnej pomocy publicznej określonych w przepisach prawa wspólnotowego oraz celów Sieci

 

 

Minister Nauki
Otwarte - zaległe
 
8943Dz.U. 2020 poz. 2098
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

(art. 34l ust.2 pkt 3)
2023-09-06

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum Łukasiewicz, w tym:

3) sposób kumulowania pomocy

– z uwzględnieniem wymagań dotyczących dopuszczalnej pomocy publicznej określonych w przepisach prawa wspólnotowego oraz celów Sieci

 

 

 

Minister Nauki
Otwarte - zaległe
 
8944Dz.U. 2020 poz. 2098
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

(art. 34l ust.2 pkt 4)
2023-09-06

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Centrum Łukasiewicz, w tym:

4) maksymalne wielkości pomocy

– z uwzględnieniem wymagań dotyczących dopuszczalnej pomocy publicznej określonych w przepisach prawa wspólnotowego oraz celów Sieci

 

 

 

 

Minister Nauki
Otwarte - zaległe
 
8945Dz.U. 2023 poz. 1199
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(art. 10c ust.15)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie wymiany korespondencji dotyczącej postępowania lub wykonywania innych czynności dotyczących postępowania za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji lub wymiany korespondencji z podmiotem, który złożył zgłoszenie, informację lub inny dokument za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, mając na względzie wymagania określone w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz identyfikację strony postępowania lub tego podmiotu, a także zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
8946Dz.U. 2024 poz. 44
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(art. 26g ust.7 pkt 4)
2023-04-30

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

 4) szczegółowe zasady zabezpieczenia zwrotu środków, o których mowa w ust. 1

 

 

 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Otwarte - zaległe
 
8947Dz.U. 2024 poz. 44
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(art. 32 ust.3)
2023-04-30

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania dofinansowania i zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, tryb postępowania w tych sprawach, w tym terminy składania oraz rozpatrywania wniosków, sposób i tryb sporządzania informacji o wykorzystaniu środków, mając na względzie zapewnienie sprawności udzielanej pomocy, zgodności z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej, określonymi w przepisach prawa Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych warunków niezbędnych do prawidłowego przekazywania dokumentów oraz określenie zakresu danych niezbędnych do udzielenia pomocy, a także racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8948Dz.U. 2023 poz. 1972
Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych

(art. 83 ust.1)
2024-03-26

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Komisji oraz rzeczników dyscyplinarnych, uwzględniając nakład pracy wynikający z prowadzenia postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny.

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8949Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 44b ust.12 pkt 1)
2023-09-27

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkol-

nictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz rejestrów publicznych, systemów teleinformatycznych, ewidencji, baz danych lub innych zasobów infor-

matycznych, z których administrator Portalu może pobrać dane, oraz jednostek organizacyjnych podległych

ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania lub ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyż-

szego i nauki lub nadzorowanych przez tych ministrów prowadzących te rejestry publiczne, systemy teleinfor-

matyczne, ewidencje, bazy danych lub inne zasoby informatyczne,

– mając na uwadze adekwatność zakresu danych do potrzeb związanych z usługami świadczonymi w Portalu oraz

uwarunkowania pozwalające na zapewnienie możliwości pobierania tych danych

 

 

 

 

 

Minister Edukacji
Otwarte - zaległe
 
8950Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 4)
2024-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

4) płatności dodatkowej

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8951Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.2a)
2024-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę uzupełniającej płatności podstawowej

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
8952Dz.U. 2023 poz. 20
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

(art. 18 ust.4 pkt 1)
2022-02-24

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia:

1) tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w ust. 1, wysokość

oraz sposób przyznawania i przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na ten cel

– mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, PJM,

SJM, SKOGN i tłumacza-przewodnika oraz uwzględnienie potrzeb osób korzystających z tych szkoleń, a także uwzględniając różnice w grupach uprawnionych do dofinansowania.

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8953Dz.U. 2023 poz. 20
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

(art. 18 ust.4 pkt 2)
2022-02-24

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia:

2) zakres oraz formę dodatkowych informacji i dokumentów składanych wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1

– mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, PJM, SJM, SKOGN i tłumacza-przewodnika oraz uwzględnienie potrzeb osób korzystających z tych szkoleń, a także uwzględniając różnice w grupach uprawnionych do dofinansowania.

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8954Dz.U. 2023 poz. 20
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

(art. 18 ust.4 pkt 3)
2022-02-24

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia:

3) wzory wniosków, o których mowa w pkt 1

– mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, PJM,

SJM, SKOGN i tłumacza-przewodnika oraz uwzględnienie potrzeb osób korzystających z tych szkoleń, a także uwzględ-

niając różnice w grupach uprawnionych do dofinansowania.

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8955Dz.U. 2024 poz. 581
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(art. 67s ust.5)
2023-09-06

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rzecznika, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości świadczenia kompensacyjnego z tytułu zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci pacjenta, kierując się koniecznością przejrzystości w ustalaniu wysokości świadczenia kompensacyjnego oraz zapewnienia ochrony interesów wnioskodawców.

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8956Dz.U. 2024 poz. 334
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych

(art. 53 §5)
2020-05-16

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zaprojektowania, wdrożenia, eksploatacji, integracji i rozwoju systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania sądowe

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
8957Dz.U. 2024 poz. 581
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(art. 67x ust.12 pkt 1)
2023-09-06

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rzecznika, określi, w drodze rozporządzenia:

1) regulamin Zespołu określający jego szczegółowy tryb pracy oraz organizację

– mając na uwadze sprawność i terminowość działania Zespołu

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8958Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 73 ust.2)
2020-12-21

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki korzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 72a

 

 

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - zaległe
 
8959Dz.U. 2024 poz. 340
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 15j ust.2)
2020-04-18

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, późniejszy termin wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1

 

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8960Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 78a ust.4)
2020-12-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i funkcjonowanie systemu, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób wymiany informacji pomiędzy operatorami lub dostawcami usługi dostępu do sieci Internet w zakresie obsługi wniosków o zachowanie ciągłości świadczenia usług w związku ze zmianą dostawcy usługi dostępu do sieci Internet

 

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - zaległe