Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8941Dz.U. 2023 poz. 1952
Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

(art. 8a pkt 2)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób obliczania stypendium w przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach w Szkole

– kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8942Dz.U. 2023 poz. 1952
Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

(art. 8a pkt 3)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy sposób obliczania i dokumentowania kosztów utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3

– kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia

 

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8943Dz.U. 2023 poz. 756
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(art. 20 ust.2 pkt 1)
2018-10-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8944Dz.U. 2023 poz. 756
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(art. 20 ust.2 pkt 2)
2018-10-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)sposób rozliczania kosztów szkolenia, o których mowa w art. 19 ust. 4

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8945Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 46 ust.9)
2019-10-11

Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w swoim zakresie, określi, w drodze rozporządzenia, tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów związanych z zaopatrzeniem w leki oraz środki spożywcze określone w ust. 7 i 8 dla osób określonych w ust. 1 pkt 8, oraz sposób tego dofinansowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8946Dz.U. 2023 poz. 1952
Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

(art. 8a pkt 5)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób i tryb wypłacania stypendium

– kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku kształcenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8947Dz.U. 2023 poz. 756
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(art. 61 ust.2)
2018-10-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 1, oraz tryb ich zwrotu

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8948Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 97 ust.3 pkt 2)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia:

2) wyznacza dla członków korpusu służby cywilnej dni wolne od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

– biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia sprawnego wykonywania zadań, w tym obsługi interesantów, a także zróżnicowany charakter zadań wykonywanych w urzędach

 

 

 

 

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8949Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 97 ust.3 pkt 1)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia:

1) określa sposób organizacji przez dyrektorów generalnych urzędów czasu pracy urzędów, w tym ustalania rozkładów czasu pracy oraz wyznaczania dni, w które wykonuje się pracę w zamian za dni wolne, o których mowa w pkt 3

– biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia sprawnego wykonywania zadań, w tym obsługi interesantów, a także zróżnicowany charakter zadań wykonywanych w urzędach

 

 

 

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8950Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 97 ust.3 pkt 3)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia:

3) może wyznaczać dla członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w poszczególnych urzędach jednakowe lub różne dni wolne od pracy podlegające odpracowaniu

– biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia sprawnego wykonywania zadań, w tym obsługi interesantów, a także zróżnicowany charakter zadań wykonywanych w urzędach

 

 

 

 

 

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8951Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 23h pkt 1)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór:

a) wniosku o nadanie odznaki,

b) odznaki,

c) dyplomu potwierdzającego nadanie odznaki

– mając na uwadze konieczność ujednolicenia składanych wniosków, wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce oraz potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu noszenia odznaki

 

Szef Służby Cywilnej
Otwarte - zaległe
 
8952Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 23h pkt 2)
2023-09-27

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób noszenia odznaki

– mając na uwadze konieczność ujednolicenia składanych wniosków, wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce oraz potrzebę zapewnienia jednolitego sposobu noszenia odznaki

 

 

Szef Służby Cywilnej
Otwarte - zaległe
 
8953Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 1)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wykaz stanowisk urzędniczych, z podziałem na grupy stanowisk

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8954Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 2)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)   kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8955Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 5)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5)   warunki przyznawania i wypłacania dodatku, o którym mowa w art. 90 ust. 1

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8956Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 4a)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4a) mnożniki do ustalania dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 85 ust. 3

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8957Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 4)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4)   stopnie służbowe urzędników służby cywilnej i mnożnik dodatku służby cywilnej dla każdego stopnia służbowego

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8958Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 82)
2016-04-24

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób przeprowadzania ocen okresowych, w tym kryteria, wzór arkusza, skalę ocen i tryb sporządzanej przez bezpośredniego przełożonego oceny okresowej, kierując się potrzebą stałego doskonalenia jakości wykonywania obowiązków przez ocenianego oraz zapewnienia obiektywizmu dokonywanych ocen okresowych

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8959Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 3)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)   mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane
 
8960Dz.U. 2024 poz. 409
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

(art. 99 pkt 6)
2016-04-24

 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

6)   warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania

Szef Służby Cywilnej  
Zamknięte - zrealizowane