Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8941Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 25g pkt 1)
2020-01-23

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb uzyskiwania zgody na udostępnianie informacji z Centralnej Bazy, o której mowa w art. 25c ust. 1

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8942Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 25g pkt 2)
2020-01-23

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o udostępnianie informacji z Centralnej Bazy, o którym mowa w art. 25c ust. 1;

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8943Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 25g pkt 3)
2020-01-23

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki techniczne i organizacyjne wykonania decyzji, o której mowa w art. 25d ust. 1;

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8944Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 25g pkt 4)
2020-01-23

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób i tryb udostępniania informacji z Centralnej Bazy, o którym mowa w art. 25c ust. 1.

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8945Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 25h)
2020-01-23

Minister Sprawiedliwości i minister właściwy do spraw wewnętrznych określą, w drodze rozporządzenia, zakres informacji w Centralnej Bazie, do których bezpośredni dostęp posiada punkt kontaktowy, o którym mowa w  art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 484 oraz z 2019 r. poz.125), w celu ich wymiany z organami ścigania innych państw na zasadach i w trybie określonych w przepisach tej ustawy

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8946Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 36 ust.8 pkt 1)
2023-09-29

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób i tryb nadawania odznaki, o której mowa w ust. 1

– uwzględniając szczególny i uroczysty charakter aktu wręczenia odznaki, a także wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8947Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 36 ust.8 pkt 2)
2023-09-29

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór odznaki, o której mowa w ust. 1, podział na stopnie, terminy i kolejność jej nadawania

– uwzględniając szczególny i uroczysty charakter aktu wręczenia odznaki, a także wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8948Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 38a ust.8 pkt 1)
2022-09-28

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 1

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8949Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 38a ust.8 pkt 2)
2022-09-28

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) kwalifikacje predestynujące do służby w Służbie Więziennej

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8950Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 38a ust.8 pkt 3)
2022-09-28

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

3) równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskane w dotychczasowych jednostkach kwalifikacje zawodowe do Służby Więziennej

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8951Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 38a ust.9)
2022-09-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, stopnie: zawodowej służby wojskowej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego, które odpowiadają poszczególnym stopniom służbowym Służby Więziennej, mając na względzie zapewnienie równorzędności tych stopni w poszczególnych korpusach

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8952Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39ca ust.4)
2023-06-17

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza skierowania kandydata do służby w Służbie Więziennej do lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy w jednostce organizacyjnej, uwzględniając w szczególności potrzebę zawarcia w nim informacji niezbędnych do oceny zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby.

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8953Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 1)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) termin powoływania komisji kwalifikacyjnej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8954Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 2)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

 2) wzór ankiety personalnej oraz wzór arkusza oceny kandydata do służby w Służbie Więziennej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8955Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 3)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

3) zakres informacji udzielanej w ogłoszeniu o przyjmowaniu do służby w jednostkach organizacyjnych objętych postępowaniem

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8956Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 4)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

4) punktację stosowaną do oceny kompetencji i wykształcenia kandydata do służby w Służbie Więziennej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8957Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 5)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

5) sposób przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej i testu wiedzy oraz punktację stosowaną do ich oceny

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8958Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 6)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

6) punktację stosowaną do oceny testu sprawności fizycznej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8959Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 7)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

7) sposób dokonywania anonimizacji rankingu kandydatów do służby w Służbie Więziennej ogłaszanego na stronie internetowej podmiotu przeprowadzającego postępowanie kwalifikacyjne

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
8960Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 39h pkt 8)
2018-05-31

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:  

8) tryb dokonywania wyboru jednostki organizacyjnej przez kandydatów do służby w Służbie Więziennej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane