Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8941Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 95 ust.6)
2018-01-27

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, cele specjalne, o których mowa w ust. 5, organy uprawnione do przeprowadzania oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele oraz tryb tej oceny

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
8942Dz.U. 2024 poz. 167
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

(art. 2 ust.4)
2022-03-12

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, datę stanowiącą ostatni dzień okresu, w którym legalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy obywatela Ukrainy deklarującego zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje tym, że jego pobyt na tym terytorium jest uznawany za legalny

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
8943Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 1)
2023-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

1)   rodzaj i liczbę nieruchomości, które mogą być w tym celu w użytkowaniu w danym roku kalendarzowym

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8944Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 1)
2022-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

1)   rodzaj i liczbę nieruchomości, które mogą być w tym celu w użytkowaniu w danym roku kalendarzowym

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8945Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 1)
2021-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

1)   rodzaj i liczbę nieruchomości, które mogą być w tym celu w użytkowaniu w danym roku kalendarzowym

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8946Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 1)
2020-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

1)   rodzaj i liczbę nieruchomości, które mogą być w tym celu w użytkowaniu w danym roku kalendarzowym

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8947Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 2)
2023-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

2)   rodzaj i liczbę rzeczy ruchomych, które w danym roku kalendarzowym mogą być w tym celu pobrane

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8948Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 2)
2022-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

2)   rodzaj i liczbę rzeczy ruchomych, które w danym roku kalendarzowym mogą być w tym celu pobrane

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8949Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 2)
2021-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

2)   rodzaj i liczbę rzeczy ruchomych, które w danym roku kalendarzowym mogą być w tym celu pobrane

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8950Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 2)
2020-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

2)   rodzaj i liczbę rzeczy ruchomych, które w danym roku kalendarzowym mogą być w tym celu pobrane

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8951Dz.U. 2023 poz. 415
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji

(art. 6 ust.2)
2015-10-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu potwierdzenia

informacji określonych w ust. 1

 

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
8952Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 560 ust.4)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, formacje uzbrojone niewchodzące w skład Sił Zbrojnych,

w których pełniona jest służba zastępcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8953Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 28)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8954Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 60 ust.7)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, grupy kobiet, których dotyczy obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wskazując grupy kobiet poddane temu obowiązkowi, oraz stanowiska służbowe lub funkcje, na które przeznacza się kobiety do służby wojskowej, uwzględniając wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub kobiet karmiących dziecko piersią, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz potrzeby Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8955Dz.U. 2022 poz. 385
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 10 ust.4)
2017-04-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, grupy osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzaje dokumentów potwierdzających ich uprawnienia, uwzględniając przy tym odpowiednio przepisy obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8956Dz.U. 2023 poz. 1094
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(art. 103a ust.2)
2023-09-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inwestycję strategiczną, o której mowa w ust. 1, kierując się znaczeniem planowanej inwestycji strategicznej dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - zaległe
 
8957Dz.U. 2023 poz. 1729
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

(art. 19 ust.6)
2018-05-20

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie służb wymienionych w ust. 1 odpowiadają poszczególnym stopniom Straży Marszałkowskiej

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8958Dz.U. 2024 poz. 145
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 47 ust.2)
2023-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Więziennej odpowiadają poszczególnym stopniom policyjnym

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8959Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 277 ust.1 )
2025-10-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jednostkowe stawki opłat, o których mowa w art. 274 oraz w art. 275 ust. 20-24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8960Dz.U. 2023 poz. 1743
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

(art. 7 ust.3)
2019-08-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane