Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8961Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 3)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) przypisanie składnikom umundurowania liczby punktów przeliczeniowych

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8962Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 4)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb przydziału składników umundurowania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8963Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 5)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) wykaz składników umundurowania, za które przysługuje równoważnik pieniężny, oraz wysokość tego
równoważnika

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8964Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 6)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za składniki umundurowania oraz za okresowe
czyszczenie umundurowania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8965Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 7)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

7) sposób noszenia poszczególnych rodzajów umundurowania, oznaczeń stopni służbowych oraz znaków
identyfikacji osobistej funkcjonariuszy

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8966Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 8)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

8) przypadki, w których funkcjonariusz może zostać zwolniony z obowiązku wykonywania obowiązków
służbowych w umundurowaniu

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8967Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 9)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

9) wartość punktu przeliczeniowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8968Dz.U. 2016 poz. 1654
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

(art. 32 ust.4)
2016-07-01

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i szczegółowe zasady ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
8969Dz.U. 2016 poz. 1654
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

(art. 70e pkt 1)
2014-07-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1)    warunki i sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w zakresie sprawowania nadzoru nad nieletnim, kontrolowania wykonywania przez nieletniego nałożonych na niego obowiązków określonego postępowania, jak również kontrolowania wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 7 § 1, nałożonych na rodziców albo opiekuna nieletniego,

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
8970Dz.U. 2016 poz. 1654
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

(art. 70e pkt 2)
2014-07-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2)    warunki i sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy albo osoby godne zaufania, którym powierzono sprawowanie nadzoru

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
8971Dz.U. 2016 poz. 1202
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(art. 3 ust.3)
2016-09-09

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określa, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
8972Dz.U. 2016 poz. 1202
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(art. 12 ust.2 pkt 1)
2016-09-09

Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów posiadających istotne znaczenie
dla:
1) realizowanej przez państwo polityki zdrowotnej, naukowej, kulturalnej, transportowej, energetycznej, obronnej, rolnej,
regionalnej lub zagranicznej lub

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8973Dz.U. 2016 poz. 1202
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(art. 12 ust.2 pkt 2)
2016-09-09

Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów posiadających istotne znaczenie
dla:
2) sektora gospodarki, w ramach którego prowadzą działalność, ze względu na przedmiot prowadzonej działalności,
liczbę zatrudnionych pracowników, osiągany roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych lub sumy aktywów ich bilansu

Otwarte - zaległe
 
8974Dz.U. 2016 poz. 1155
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej

(art. 10 ust.3)
2016-09-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego jej wypełnienia oraz terminu i miejsca jej składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

 

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8975Dz.U. 2016 poz. 925
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

(art. 12 ust.5)
2016-11-30

Minister właściwy do spraw energii, w drodze rozporządzenia, zmieni wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 ustawy zmienianej w art. 1, na 2017 r., biorąc pod uwagę rodzaj podmiotu zobowiązanego, ilość wytworzonej energii elektrycznej
w mikroinstalacjach i w małych instalacjach, zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych, dotychczasową wielkość udziału energii elektrycznej i paliw pozyskiwanych z odnawialnych źródeł energii w ogólnej ilości energii i paliw zużywanych w energetyce oraz w transporcie, ilość wytworzonego biogazu rolniczego, a także wysokość ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, w terminie do dnia 30 listopada 2016 r.

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8976Dz.U. 2016 poz. 902
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(art. 37 ust.1 pkt 1)
2021-11-01

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze

i obsługi

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8977Dz.U. 2016 poz. 902
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(art. 37 ust.1 pkt 2)
2021-11-01

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8978Dz.U. 2016 poz. 902
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(art. 37 ust.1 pkt 3)
2021-11-01

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8979Dz.U. 2016 poz. 902
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(art. 37 ust.1 pkt 4)
2021-11-01

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8980Dz.U. 2016 poz. 902
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(art. 37 ust.1 pkt 5)
2021-11-01

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

5) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane