Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8961Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 16 ust.2 pkt 2)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór certyfikatu akredytacji OiBMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8962Dz.U. 2006 Nr 235 poz. 1700
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 16 ust.2 pkt 3)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowy sposób i tryb postępowania w zakresie udzielania akredytacji OiB jednostkom organizacyjnymMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8963Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 25 ust.2)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprawowania nadzoru nad jednostkami badawczymi i jednostkami certyfikującymi, organ sprawujący w jego imieniu nadzór nad działalnością jednostek badawczych i jedniostek certyfikujących oraz zadania tego organuMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8964Dz.U. 2018 poz. 114
Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

(art. 26 ust.5)
2012-12-07Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującąMinister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8965Dz.U. 2007 Nr 16 poz. 94
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25t)
2012-01-28Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, dla systemu kolei wykaz właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu koleiMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8966Dz.U. 2007 Nr 16 poz. 94
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ga ust.4 pkt 1)
2012-01-28Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób prowadzenia krajowego rejestru pojazdów kolejowychMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8967Dz.U. 2007 Nr 16 poz. 94
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ga ust.4 pkt 2)
2012-01-28Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór krajowego rejestru pojazdów kolejowych oraz jego opis funkcjonalny i technicznyMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8968Dz.U. 2007 Nr 16 poz. 94
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ga ust.4 pkt 3)
2012-01-28Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wzór wniosku, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 1Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8969Dz.U. 2007 Nr 16 poz. 94
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 25ga ust.4 pkt 4)
2012-01-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wzór raportu, o którym mowa w art. 23a ust. 1 pkt 2

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8970Dz.U. 2024 poz. 320
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 41 ust.2 pkt 2)
2012-10-19

Minister właściwy do spraw transportu ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz: 2. dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedyńczej osi do 8 t.

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8971Dz.U. 2024 poz. 425
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

(art. 28h ust.4)
2021-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób oraz tryb zbierania i udostępniania danych, o którym mowa w ust. 1

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8972Dz.U. 2022 poz. 180
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 20 ust.2)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zezwolenia i wypisu zezwolenia, o którym mowa w art.18

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8973Dz.U. 2022 poz. 180
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 33 ust.10)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust.1, oraz wypisu z tego zaświadczenia

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8974Dz.U. 2022 poz. 180
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 86 ust.3)
2014-08-16

Rada Ministrów, kierując się zasadą skuteczności nadzoru, o którym mowa w ust.2, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób prowadzenia czynności związanych z nadzorem oraz stosowanych dokumentów, a także ich wzory

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8975Dz.U. 2007 Nr 125 poz. 874
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 30 ust.7)
2011-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyłaniania składu oraz tryb działania komisji społecznej, o której mowa w ust. 5

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8976Dz.U. 2007 Nr 125 poz. 874
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 30a pkt 1)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 10, i terminy ich ważności

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8977Dz.U. 2007 Nr 125 poz. 874
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 30a pkt 2)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumenty, na podstawie których jest wydawany i wznawiany certyfikat

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8978Dz.U. 2022 poz. 180
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 29b pkt 1)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1)    rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8979Dz.U. 2012 poz. 1265
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 29b pkt 2)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2. szczegółowe warunki wykorzystania zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
8980Dz.U. 2012 poz. 1265
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 29b pkt 3)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3. sposób wypełniania blankietów zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane