Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8961Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 208 ust.5 pkt 2)
2020-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dla wykonania niezbędnych świadczeń rzeczowych:

2)   rodzaj i liczbę rzeczy ruchomych, które w danym roku kalendarzowym mogą być w tym celu pobrane

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8962Dz.U. 2023 poz. 415
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji

(art. 6 ust.2)
2015-10-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, dokumenty, które należy załączyć do zawiadomienia w celu potwierdzenia

informacji określonych w ust. 1

 

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
8963Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 560 ust.4)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, formacje uzbrojone niewchodzące w skład Sił Zbrojnych,

w których pełniona jest służba zastępcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8964Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 28)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, granice między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8965Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 60 ust.7)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, grupy kobiet, których dotyczy obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej, wskazując grupy kobiet poddane temu obowiązkowi, oraz stanowiska służbowe lub funkcje, na które przeznacza się kobiety do służby wojskowej, uwzględniając wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub kobiet karmiących dziecko piersią, warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz potrzeby Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8966Dz.U. 2022 poz. 385
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach

(art. 10 ust.4)
2017-04-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, grupy osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzaje dokumentów potwierdzających ich uprawnienia, uwzględniając przy tym odpowiednio przepisy obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8967Dz.U. 2023 poz. 1094
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(art. 103a ust.2)
2023-09-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inwestycję strategiczną, o której mowa w ust. 1, kierując się znaczeniem planowanej inwestycji strategicznej dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - zaległe
 
8968Dz.U. 2023 poz. 1729
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

(art. 19 ust.6)
2018-05-20

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie służb wymienionych w ust. 1 odpowiadają poszczególnym stopniom Straży Marszałkowskiej

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
8969Dz.U. 2024 poz. 145
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 47 ust.2)
2023-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Więziennej odpowiadają poszczególnym stopniom policyjnym

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8970Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 277 ust.1 )
2025-10-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jednostkowe stawki opłat, o których mowa w art. 274 oraz w art. 275 ust. 20-24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8971Dz.U. 2023 poz. 1743
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

(art. 7 ust.3)
2019-08-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8972Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 111 ust.3)
2015-01-22

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości, realizując politykę państwa w zakresie gospodarki zasobami częstotliwości, spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz telekomunikacji

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8973Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 133)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, liczbę osób, które mogą być powołane w danym roku kalendarzowym do czynnej służby wojskowej, oraz liczbę osób, które mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8974Dz.U. 2023 poz. 1582
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

(art. 6b)
2013-07-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, listę krajów, do których eksport towarów o znaczeniu strategicznym jest zakazany lub ograniczony

Minister Spraw ZagranicznychBrak prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
8975Dz.U. 2024 poz. 167
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

(art. 13 ust.3)
2022-05-16

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego oraz warunki jego przyznawania i przedłużania jego wypłaty, uwzględniając liczbę obywateli Ukrainy napływających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sytuację ludności cywilnej i perspektywy zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz względy humanitarne, a także biorąc pod uwagę aktualną sytuację budżetu państwa i stan finansów publicznych

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8976Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 184h ust.1)
2021-10-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w drodze aukcji w poszczególnych następujących po sobie latach kalendarzowych 2022–2027, przez wytwórców określonych w art. 72 ust. 1.

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
8977Dz.U. 2023 poz. 1407
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

(art. 6 ust.3)
2024-10-31

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe.

 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
8978Dz.U. 2023 poz. 1407
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

(art. 6 ust.3)
2023-10-31

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe.

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8979Dz.U. 2019 poz. 1818
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

(art. 34 ust.2)
2020-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, minimum programowe i wymiar zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach szkoleń, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 4, art. 30 pkt 3 i art. 33 pkt 3, oraz wymagania dotyczące kadry dydaktycznej prowadzącej te szkolenia

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8980Dz.U. 2023 poz. 1095
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

(art. 14 ust.7)
2023-10-06

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, mnożniki wynagrodzenia zasadniczego kuratorów

zawodowych i aplikantów kuratorskich, stawki dodatku funkcyjnego i patronackiego oraz szczegółowe warunki

przyznawania dodatku patronackiego i dodatku specjalnego, uwzględniając rangę zawodu kuratora.

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane