Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8981Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 64 ust.10 pkt 5)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
5) szczegółowy sposób i zakres urzędowego sprawdzenia

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8982Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 64 ust.10 pkt 6)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
6) szczegółowy sposób sporządzenia akt weryfikacyjnych i miejsce ich przechowywania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8983Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 90)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość przyznawanych
świadczeń, o których mowa w art. 89a

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8984Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 125a ust.2)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres danych identyfikujących
urządzenie, o którym mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8985Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 130 ust.8)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby na stanowisku, na którym są wykonywane zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4–6, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia, o zdolności lub niezdolności funkcjonariusza do pełnienia służby na tym stanowisku

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8986Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 1)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzory, kolory oraz rodzaje umundurowania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8987Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 2)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzory, kolory oraz rodzaje oznaczeń stopni służbowych i znaków identyfikacji osobistej funkcjonariuszy1) wzory, kolory oraz rodzaje umundurowania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8988Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 3)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) przypisanie składnikom umundurowania liczby punktów przeliczeniowych

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8989Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 4)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb przydziału składników umundurowania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8990Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 5)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) wykaz składników umundurowania, za które przysługuje równoważnik pieniężny, oraz wysokość tego
równoważnika

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8991Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 6)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) warunki przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za składniki umundurowania oraz za okresowe
czyszczenie umundurowania

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8992Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 7)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

7) sposób noszenia poszczególnych rodzajów umundurowania, oznaczeń stopni służbowych oraz znaków
identyfikacji osobistej funkcjonariuszy

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8993Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 8)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

8) przypadki, w których funkcjonariusz może zostać zwolniony z obowiązku wykonywania obowiązków
służbowych w umundurowaniu

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8994Dz.U. 2016 poz. 1799
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 131 ust.4 pkt 9)
2015-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

9) wartość punktu przeliczeniowego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8995Dz.U. 2016 poz. 1654
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

(art. 32 ust.4)
2016-07-01

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i szczegółowe zasady ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
8996Dz.U. 2016 poz. 1654
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

(art. 70e pkt 1)
2014-07-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1)    warunki i sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w zakresie sprawowania nadzoru nad nieletnim, kontrolowania wykonywania przez nieletniego nałożonych na niego obowiązków określonego postępowania, jak również kontrolowania wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 7 § 1, nałożonych na rodziców albo opiekuna nieletniego,

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
8997Dz.U. 2016 poz. 1654
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

(art. 70e pkt 2)
2014-07-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2)    warunki i sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy albo osoby godne zaufania, którym powierzono sprawowanie nadzoru

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - uchylone
 
8998Dz.U. 2016 poz. 1202
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(art. 3 ust.3)
2016-09-09

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określa, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
8999Dz.U. 2016 poz. 1202
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(art. 12 ust.2 pkt 1)
2016-09-09

Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów posiadających istotne znaczenie
dla:
1) realizowanej przez państwo polityki zdrowotnej, naukowej, kulturalnej, transportowej, energetycznej, obronnej, rolnej,
regionalnej lub zagranicznej lub

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9000Dz.U. 2016 poz. 1202
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(art. 12 ust.2 pkt 2)
2016-09-09

Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów posiadających istotne znaczenie
dla:
2) sektora gospodarki, w ramach którego prowadzą działalność, ze względu na przedmiot prowadzonej działalności,
liczbę zatrudnionych pracowników, osiągany roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych lub sumy aktywów ich bilansu

Otwarte - zaległe