Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8981Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 16 ust.2)
2026-09-24

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób przygotowania projektu planu miejscowego w części tekstowej i graficznej, określając skale, klasy przeznaczenia terenu, stosowane oznaczenia, nazewnictwo, standardy, sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych oraz sposób dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu miejscowego, uwzględniając potrzeby kształtowania ładu przestrzennego, w tym przeciwdziałania powstawaniu konfliktów przestrzennych i rozpraszaniu zabudowy oraz możliwość dokonania oceny prawidłowości prac planistycznych.

 

 

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - niezaległe
 
8982Dz.U. 2023 poz. 519
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

(art. 236 ust.2)
2023-04-23

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, obywatelstwa, w przypadku posiadania których nie pobiera się od cudzoziemca opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, mając na uwadze potrzeby polskiej polityki migracyjnej, sytuację prawną i faktyczną cudzoziemców, którzy nie mogą zwrócić się do organów władzy publicznej państwa, którego są obywatelami, w celu uzyskania dokumentów podróży, oraz znaczenie dla interesu Rzeczypospolitej Polskiej niepobierania od cudzoziemców posiadających określone obywatelstwa opłaty za wydanie polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
8983Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 403 ust.8 pkt 1)
2024-03-29

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb prowadzenia ewidencji wyróżnień, wzór rozkazu lub decyzji, w których stwierdza się udziele-

nie wyróżnienia, wzór karty wyróżnień żołnierza oraz sposób zapoznawania z nią wyróżnionego żołnierza,

a także okres jej przechowywania

– zapewniając ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem danych zawartych w dokumentacji oraz z uwzględ-

nieniem warunków pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym po ogłoszeniu mobilizacji, w stanach nadzwyczaj-

nych, w czasie wojny, a także podczas wykonywania zadań służbowych w strefie działań wojennych oraz w przy-

padku użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa, jak również udziału w sytuacjach kryzysowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
8984Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 67 ust.3)
2026-09-24

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, stosowane w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy oznaczenia i nazewnictwo, mając w szczególności na uwadze wymagania, o których mowa w art. 54 i art. 61 ust. 1 pkt 1.

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - niezaległe
 
8985Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 19 ust.7d)
2023-09-08

Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych publikowanych w raporcie analitycznym, o którym mowa w ust. 7b, mając na uwadze zapewnienie przejrzystości i jednolitości opracowywanych raportów analitycznych oraz porównywalności zawartych w nich danych.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8986Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 20 ust.1 pkt 2a)
2028-01-01

Tworzenie rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1, następuje w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw zdrowia określa:

2a) administratora systemu odpowiedzialnego za techniczno-organizacyjną obsługę rejestru

– mając na uwadze zapewnienie proporcjonalności zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w rejestrze z celami utworzenia rejestru

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8987Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 20 ust.1 pkt 4a)
2028-01-01

Tworzenie rejestrów medycznych, o których mowa w art. 19 ust. 1, następuje w drodze rozporządzenia. W rozporządzeniu minister właściwy do spraw zdrowia określa:

4a) zakres przedmiotowy rejestru, opisany jako:

a) zakres świadczeń, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz

b) rozpoznania zgodnie z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych lub

c) procedury według obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych lub produkty z katalogu płatnika

– mając na uwadze zapewnienie proporcjonalności zakresu i rodzaju danych przetwarzanych w rejestrze z celami utworzenia rejestru

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - niezaległe
 
8988Dz.U. 2023 poz. 1692
Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

(art. 4 ust.2)
2023-09-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wskaźniki jakości opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę specyfikę świadczenia opieki zdrowotnej, którego wskaźnik dotyczy, lub grupy tych świadczeń oraz  konieczność zapewnienia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wysokiej jakości.

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8989Dz.U. 2023 poz. 1692
Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

(art. 17)
2023-09-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o autoryzację, mając na uwadze zapewnienie sprawności postępowania w sprawie wydania autoryzacji.

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8990Dz.U. 2023 poz. 1692
Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

(art. 53 ust.4)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków, wiceprzewodniczących i przewodniczącego Rady Akredytacyjnej, uwzględniając zakres ich zadań.

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8991Dz.U. 2023 poz. 1692
Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

(art. 41 pkt 1)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób przeprowadzenia procedury oceniającej, w tym zakres planu przeglądu akredytacyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia kompleksowości i przejrzystości oceny spełniania warunków udzielenia akredytacji

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8992Dz.U. 2023 poz. 1692
Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

(art. 41 pkt 2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór certyfikatu akredytacyjnego, uwzględniając konieczność zapewnienia jednolitości wydawania tych certyfikatów

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8993Dz.U. 2023 poz. 1692
Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

(art. 41 pkt 3)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób obliczenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej, uwzględniając nakład pracy wiążący się

z wielkością podmiotu oraz zakresem i liczbą udzielanych przez niego świadczeń

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8994Dz.U. 2023 poz. 1692
Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

(art. 43 ust.5)
2023-09-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb organizowania oraz przeprowadzania naboru kandydatów do pełnienia funkcji wizytatora, uwzględniając konieczność prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia wszystkich etapów tego naboru.

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8995Dz.U. 2023 poz. 1692
Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

(art. 43 ust.9)
2023-09-08

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb organizowania oraz przeprowadzania okresowego testu wiedzy, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego i efektywnego przeprowadzania tego testu.

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
8996Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 139a ust.4 pkt 1a)
2018-02-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1:

a)udzielanej przedsiębiorcy, wobec którego jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, innej niż polegająca na zmniejszeniu, w drodze układu, wysokości zobowiązań, rozłożeniu spłaty na raty, odroczeniu terminu wykonania zobowiązań lub zawieszeniu, z mocy prawa lub na podstawie postanowienia sądu lub sędziego-komisarza, postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia wierzytelności - podmiot udzielający pomocy publicznej oraz tryb i formy jej udzielania,

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8997Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 139a ust.4 pkt 1b)
2018-02-02

 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1:

b) udzielanej przedsiębiorcy, wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne - podmiot udzielający pomocy publicznej oraz tryb i formy jej udzielania, a także warunki udzielania tej pomocy

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8998Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 139a ust.4 pkt 2)
2018-02-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2 - podmiot udzielający tej pomocy oraz warunki, tryb i formy jej udzielania

 

 
Zamknięte - uchylone
 
8999Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 116 ust.7 pkt 1)
2022-09-28

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) procedurę kierowania funkcjonariusza i pracownika na turnus profilaktyczno-zdrowotny

– uwzględniając potrzeby funkcjonariusza i pracownika wynikające z ich aktualnego stanu zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9000Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 116 ust.7 pkt 2)
2022-09-28

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) podmiot kierujący na turnus profilaktyczno-zdrowotny

– uwzględniając potrzeby funkcjonariusza i pracownika wynikające z ich aktualnego stanu zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane