Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8981Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 155b ust.1 pkt 2b)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:

2)   dla wód podziemnych:

b)  kryteria wyboru jednolitych części wód do monitorowania

 
Zamknięte - uchylone
 
8982Dz.U. 2024 poz. 307
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2b)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) zasady i warunki potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

b)    okres ważności profilu zaufanego ePUAP

 
Zamknięte - uchylone
 
8983Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 155b ust.1 pkt 2a)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:

2)   dla wód podziemnych:

a)  rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia

 
Zamknięte - uchylone
 
8984Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 155b ust.1 pkt 1g)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:

1)   dla wód powierzchniowych:

g) liczbę, kryteria wyboru punktów pomiarowo-kontrolnych oraz zakres i częstotliwość badania substancji

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zawartych na liście obserwacyjnej

 
Zamknięte - uchylone
 
8985Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 155b ust.1 pkt 1f)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:

1)   dla wód powierzchniowych:

f)  metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości pomiarów i badań

 
Zamknięte - uchylone
 
8986Dz.U. 2022 poz. 2540
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

(art. 55 ust.1)
2015-12-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" kwoty i stawki, obliczone zgodnie z art. 54

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8987Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 155b ust.1 pkt 1e)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:

1)   dla wód powierzchniowych:

e) zakres prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji potencjału ekologicznego i stanu

chemicznego sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie zmienionych jednolitych części

wód powierzchniowych, a w przypadku stanu chemicznego z uwzględnieniem rodzajów matrycy lub taksonu

 
Zamknięte - uchylone
 
8988Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 155b ust.1 pkt 1d)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:

1)   dla wód powierzchniowych:

d) zakres i częstotliwość prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji stanu ekologicznego

i chemicznego jednolitych części wód w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach

wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych

typów wód, a w przypadku stanu chemicznego z uwzględnieniem rodzajów matrycy lub taksonu rozumianego

jako jednostka systematyki organizmów, w tym fauny i flory ekosystemów wodnych

 
Zamknięte - uchylone
 
8989Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 155b ust.1 pkt 1c)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:

1)   dla wód powierzchniowych:

c)  rodzaje punktów pomiarowo-kontrolnych i kryteria ich wyznaczania

 
Zamknięte - uchylone
 
8990Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 155b ust.1 pkt 1b)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:

1)   dla wód powierzchniowych:

b)  kryteria wyboru jednolitych części wód do monitorowania

 
Zamknięte - uchylone
 
8991Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 155b ust.1 pkt 1a)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, formy i sposób prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w tym:

1)   dla wód powierzchniowych:

a)  rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia

 
Zamknięte - uchylone
 
8992Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 38l ust.2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji priorytetowych

 
Zamknięte - uchylone
 
8993Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 232a §5)
2013-06-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do przechowywania oraz zniszczenia przedmiotów i substancji, o których mowa w § 1, oraz ich próbek, szczegółowe warunki, sposób oraz miejsca ich przechowywania, a także warunki i sposób ich zniszczenia

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8994Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 3 ust.2 pkt 4)
2016-04-15

Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu określą, w drodze rozporządzeń, wymagania jakościowe dla:

4)  sprężonego gazu ziemnego (CNG)

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8995Dz.U. 2023 poz. 1502
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 40c ust.6 pkt 2)
2015-10-03

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje

dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8996Dz.U. 2023 poz. 773
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(art. 18 ust.1 pkt 9)
2017-12-31

Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze

rozporządzenia, określając dla każdego badania:

9) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8997Dz.U. 2023 poz. 773
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(art. 18 ust.1 pkt 8f)
2017-12-31

Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze

rozporządzenia, określając dla każdego badania:

8) informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:

f) metody obserwacji, o których mowa w art. 6 ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8998Dz.U. 2023 poz. 773
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(art. 18 ust.1 pkt 8e)
2017-12-31

Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze

rozporządzenia, określając dla każdego badania:

8) informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:

e) częstotliwość, termin i miejsce przekazania

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8999Dz.U. 2023 poz. 773
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(art. 18 ust.1 pkt 8d)
2017-12-31

Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze

rozporządzenia, określając dla każdego badania:

8) informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:

d) postać i formę

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9000Dz.U. 2023 poz. 773
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(art. 18 ust.1 pkt 8c)
2017-12-31

Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze

rozporządzenia, określając dla każdego badania:

8) informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:

c) obligatoryjność albo dobrowolność przekazania

 
Zamknięte - zrealizowane