Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8981Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 28a ust.12)
2020-01-01

Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8982Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 30b)
2020-03-08

W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8983Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 44b ust.12 pkt 1)
2023-09-27

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkol-

nictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz rejestrów publicznych, systemów teleinformatycznych, ewidencji, baz danych lub innych zasobów infor-

matycznych, z których administrator Portalu może pobrać dane, oraz jednostek organizacyjnych podległych

ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania lub ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyż-

szego i nauki lub nadzorowanych przez tych ministrów prowadzących te rejestry publiczne, systemy teleinfor-

matyczne, ewidencje, bazy danych lub inne zasoby informatyczne,

– mając na uwadze adekwatność zakresu danych do potrzeb związanych z usługami świadczonymi w Portalu oraz

uwarunkowania pozwalające na zapewnienie możliwości pobierania tych danych

 

 

 

 

 

Minister Edukacji
Otwarte - zaległe
 
8984Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 44b ust.12 pkt 2)
2023-09-27

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkol-

nictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki korzystania z Konta, w tym sposób uwierzytelniania użytkowników w Portalu

– mając na uwadze adekwatność zakresu danych do potrzeb związanych z usługami świadczonymi w Portalu oraz

uwarunkowania pozwalające na zapewnienie możliwości pobierania tych danych

 

 

 

 

 

 

Minister Edukacji
Otwarte - zaległe
 
8985Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 44b ust.12 pkt 3)
2023-09-27

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkol-

nictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

3) wykaz oświadczeń, wniosków, upoważnień oraz innych dokumentów, które mogą być składane do jednostek systemu oświaty lub podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki

– mając na uwadze adekwatność zakresu danych do potrzeb związanych z usługami świadczonymi w Portalu oraz

uwarunkowania pozwalające na zapewnienie możliwości pobierania tych danych

 

 

 

 

 

 

 

Minister Edukacji
Otwarte - zaległe
 
8986Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 44b ust.12 pkt 4)
2023-09-27

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkol-

nictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

4) wykaz dokumentacji gromadzonej w Portalu przez jednostki systemu oświaty oraz podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki

– mając na uwadze adekwatność zakresu danych do potrzeb związanych z usługami świadczonymi w Portalu oraz

uwarunkowania pozwalające na zapewnienie możliwości pobierania tych danych

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Edukacji
Otwarte - zaległe
 
8987Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 46 ust.1 pkt 1)
2028-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8988Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 46 ust.1 pkt 2)
2028-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

 2) klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8989Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 46 ust.1 pkt 3)
2028-09-01

 

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

  3) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8990Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 46 ust.1 pkt 4)
2028-09-01

 

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

 4) dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności 

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
8991Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 46a ust.1 pkt 1)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego, określającą:

1) zawody

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8992Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 46a ust.1 pkt 2)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego, określającą:

 2) specjalności lub specjalizacje realizowane w ramach kształcenia w zawodach

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8993Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 46a ust.1 pkt 3)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego, określającą:

 3) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8994Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 46a ust.1 pkt 4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego, określającą:

  4) typy szkół artystycznych, w których może odbywać się kształcenie w zawodzie 

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8995Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 46a ust.2)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
8996Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 46c ust.1)
2023-09-27

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz specyfikę poszczególnych zawodów szkolnictwa branżowego i ich powiązanie z daną dziedziną zawodową.

 

 

 

 

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
8997Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 1a)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1)   podstawę programową:

a)  wychowania przedszkolnego

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8998Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 1b)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1)   podstawę programową:

b)  kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
8999Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 1c)
2018-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1)   podstawę programową:

c)  kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9000Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 1d)
2018-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1)   podstawę programową:

d) kształcenia ogólnego dla technikum

 

 
Zamknięte - zrealizowane