Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
8981Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 4c)
2013-02-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa, ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, tryb postępowania w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
8982Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 15)
2022-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, tryb postępowania w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, sposób określania środków zapewniających ochronę tego interesu, ocenę proporcjonalności środków stosowanych do zapewnienia ochrony tego interesu oraz podmiot właściwy do kwalifikacji zadań, jako zadań o podstawowym znaczeniu dla interesu bezpieczeństwa państwa, sposób określania zakresu stosowania w procedurze udzielenia zamówienia przepisów ustawy

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
8983Dz.U. 2022 poz. 1608
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

(art. 9 ust.2 pkt 1)
2016-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, NPZ obejmujący:

1) cel strategiczny NPZ ukierunkowany na wydłużenie życia w zdrowiu ludności Rzeczypospolitej Polskiej i poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8984Dz.U. 2022 poz. 1608
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

(art. 9 ust.2 pkt 2)
2016-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, NPZ obejmujący:

2) cele operacyjne służące realizacji celu strategicznego ukierunkowane na zmniejszenie narażenia społeczeństwa na największe zagrożenia zdrowia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8985Dz.U. 2022 poz. 1608
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

(art. 9 ust.2 pkt 3)
2016-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, NPZ obejmujący:

3) zadania służące realizacji celów operacyjnych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8986Dz.U. 2022 poz. 1608
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

(art. 9 ust.2 pkt 4)
2016-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, NPZ obejmujący:

4) podmioty odpowiedzialne za realizację zadań

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8987Dz.U. 2022 poz. 1608
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

(art. 9 ust.2 pkt 5)
2016-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, NPZ obejmujący:

5) realizatorów zadań

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8988Dz.U. 2022 poz. 1608
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

(art. 9 ust.2 pkt 6)
2016-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, NPZ obejmujący:

6) tryb i wysokość finansowania zadań

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8989Dz.U. 2022 poz. 1608
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

(art. 9 ust.2 pkt 7)
2016-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, NPZ obejmujący:

7) wskaźniki i sposób monitorowania i ewaluacji NPZ

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8990Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 92 pkt 1)
2014-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, odrębny sposób:

1) ubezpieczania w stosunku do osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5–8 i 8b–13, które ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa zostały oddelegowane do wykonywania pracy lub wyznaczone do pełnienia służby poza macierzystą jednostką

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8991Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 92 pkt 2)
2014-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, odrębny sposób:

2) zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 8a, i członków ich rodzin, oraz przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8992Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 78a ust.4)
2020-12-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i funkcjonowanie systemu, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób wymiany informacji pomiędzy operatorami lub dostawcami usługi dostępu do sieci Internet w zakresie obsługi wniosków o zachowanie ciągłości świadczenia usług w związku ze zmianą dostawcy usługi dostępu do sieci Internet

 

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - zaległe
 
8993Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 78 ust.7)
2016-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i funkcjonowanie systemu, o którym mowa

w ust. 4, warunki gromadzenia i przekazywania do tego systemu informacji i danych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

i ich udostępniania odpowiednio centrom powiadamiania ratunkowego oraz jednostkom terytorialnym

służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz sposób wymiany informacji pomiędzy dostawcami

usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
8994Dz.U. 2023 poz. 1605
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 394 ust.4)
2022-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organy właściwe do występowania z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
8995Dz.U. 2023 poz. 1080
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 11b ust.11 pkt 1)
2023-09-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podmioty organizujące współdziałanie oraz sposób:

1) organizacji współdziałania Straży Granicznej oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych,

- w przypadkach, o których mowa w ust. 1.

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8996Dz.U. 2023 poz. 1080
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 11b ust.11 pkt 2)
2023-09-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podmioty organizujące współdziałanie oraz sposób:

2) koordynowania działań podejmowanych przez Straż Graniczną oraz oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych,

 

- w przypadkach, o których mowa w ust. 1.

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8997Dz.U. 2023 poz. 1080
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 11b ust.11 pkt 3)
2023-09-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podmioty organizujące współdziałanie oraz sposób:

3) wymiany informacji i logistycznego wsparcia działań Straży Granicznej prowadzonych z pomocą oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych

- w przypadkach, o których mowa w ust. 1.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
8998Dz.U. 2023 poz. 1939
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(art. 24a ust.3)
2019-05-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, prekursorów kategorii 1, lub ich preparatów, oraz środków zastępczych, uzyskanych w drodze czynności i działań, określonych w ust. 1, a także szczegółowy tryb i warunki ich przechowywania oraz niszczenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
8999Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 232a §5)
2013-06-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do przechowywania oraz zniszczenia przedmiotów i substancji, o których mowa w § 1, oraz ich próbek, szczegółowe warunki, sposób oraz miejsca ich przechowywania, a także warunki i sposób ich zniszczenia

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9000Dz.U. 2024 poz. 424
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej

(art. 9d ust.5)
2023-12-22

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” wypełnianych przez przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę „Niebieskie Karty”, mając na uwadze skuteczność działań wobec osób doznających przemocy domowej i dobro tych osób, w szczególności małoletnich.

 

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane