Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9001Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 116 ust.7 pkt 3)
2022-09-28

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

3) ramowy program turnusu profilaktyczno-zdrowotnego

– uwzględniając potrzeby funkcjonariusza i pracownika wynikające z ich aktualnego stanu zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9002Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 78 ust.2)
2022-05-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, a minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9003Dz.U. 2024 poz. 145
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 96 ust.3)
2020-10-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przydzielania lokalu mieszkalnego w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, szczegółowe zasady zwracania udzielonej pomocy finansowej oraz zwalniania zajmowanych lokali mieszkalnych lub domów określonych w ust. 1

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9004Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 116 ust.7 pkt 4)
2022-09-28

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

4) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus profilaktyczno-zdrowotny

– uwzględniając potrzeby funkcjonariusza i pracownika wynikające z ich aktualnego stanu zdrowia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9005Dz.U. 2023 poz. 1400
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

(art. 62 ust.12 pkt 2)
2024-04-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi corocznie, w drodze rozporządzenia:

2) tryb udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, w tym

kwot refundacji, o których mowa w art. 57 ust. 4–6, oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9006Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 60)
2023-09-01

Minister właściwy do spraw klimatu może, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, zmienić wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 pkt 1 lub 2, na kolejny rok lub lata kalendarzowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9007Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 32a ust.4)
2023-10-28

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i częstotliwość monitorowania podziemnego bezzbiornikowego magazynu substancji, a także format i tryb przekazywania wyników tego monitorowania, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa powszechnego, a także uwzględniając uwarunkowania geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - zaległe
 
9008Dz.U. 2023 poz. 1584
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych

(art. 12c)
2022-10-30

Minister, w przypadku gdy nie zostały ustanowione unijne metody analizy napojów spirytusowych oraz w przypadku braku metod analizy, o których mowa w art. 18 ust. 2 lit. a, b lub c rozporządzenia 2019/787, może określić, w drodze rozporządzenia, metody analizy napojów spirytusowych w celu wykrycia i oznaczenia ilościowego substancji zawartych w tym napoju spirytusowym, mając na względzie dokładność, powtarzalność i odtwarzalność metod analizy oraz zgodność tych metod z unijnymi referencyjnymi metodami analizy napojów spirytusowych.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
9009Dz.U. 2023 poz. 1584
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych

(art. 38 ust.2)
2023-05-01

Minister określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innymi niż „Polska Wódka/Polish Vodka”, które zostały objęte ochroną na podstawie rozporządzenia nr 2019/787, mając na względzie zapewnienie odpowiedniego sposobu produkcji, odpowiednich parametrów jakościowych oraz warunków technologicznych dla poszczególnych napojów spirytusowych, a także obszar, na którym mogą być wyrabiane te napoje.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
9010Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 100 ust.10 pkt 1)
2026-10-28

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9011Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 107 pkt 1)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb udzielania żołnierzom zawodowym pomocy w związku z pobieraniem przez nich nauki, rodzaj, formę, zakres i wysokość pomocy oraz sposób jej ustalania i tryb jej zwrotu, a także sposób dokumentowania poniesionych przez żołnierza zawodowego wydatków objętych pomocą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9012Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 107 pkt 2)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb kierowania na studia lub naukę oraz na staż, kurs lub specjalizację w kraju lub za granicą i organy właściwe w tych sprawach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9013Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 107 pkt 3)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb odwołania ze studiów lub z nauki oraz ze stażu, z kursu lub ze specjalizacji w kraju lub za granicą i organy właściwe w tych sprawach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9014Dz.U. 2024 poz. 340
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 15m 1 ust.5)
2020-09-05

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania wsparcia finansowego, w tym maksymalną wysokość tego wsparcia, dane, które wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać, a także tryb składania tego wniosku oraz przekazywania środków

 

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9015Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 107 pkt 4)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzory umów, o których mowa w art. 105 ust. 5 i art. 106 ust. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9016Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 107 pkt 5)
2024-03-29

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób ustalania kosztów związanych z pobieraniem nauki przez żołnierza zawodowego pełniącego służbę w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej, jednostce wojskowej, centrum lub ośrodku szkolenia oraz tryb zwrotu tych kosztów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9017Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 31da ust.1)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia wykaz świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 15 ust. 2a, oraz warunki ich realizacji, w tym dotyczące personelu medycznego

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
9018Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 120 pkt 6)
2023-03-05

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) tryb wypłaty finansowania kosztu netto

- mając na uwadze zgodność sposobu kalkulacji kosztu netto z przepisami Unii Europejskiej, w zakresie zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie prawa operatora wyznaczonego do rozsądnego zysku oraz zachęt do zwiększenia jego efektywności kosztowej, uwzględnienia korzyści pośrednich wynikających ze świadczenia usług powszechnych, zgodność z przepisami o pomocy publicznej, zakres obowiązku świadczenia usług powszechnych, o którym mowa w artr. 46, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 kompletność opisu kalkulacji kosztu netto, a także sprawność uzgadniania jego projektu.

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9019Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.2)
2023-10-10

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki płatności niezwiązanej do tytoniu

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
9020Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 24 ust.4)
2020-09-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, oraz sposób i terminy ich przekazywania

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone