Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9001Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 31d pkt 2)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzeń, w poszczególnych zakresach, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1 - 8 i 10 - 13, wykazy świadczeń gwarantowanych wraz z określeniem: 2. warunków realizacji danego świadczenia gwarantowanego

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9002Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 31j)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9003Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 23a ust.3)
2017-01-12

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalną funkcjonalność dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług, o których mowa w ust. 1 , w tym sposób identyfikacji i uwierzytelniania świadczeniobiorców,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9004Dz.U. 2020 poz. 1398
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 47 ust.2d)
2020-10-11

Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w swoim zakresie, określą, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 2b.

 

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9005Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 47b ust.2)
2020-10-11

Prezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy w swoim zakresie, określą, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do wydawania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 1a, wzory tych dokumentów, tryb ich wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane zawarte w tych dokumentach,

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9006Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 85 ust.8)
2013-11-01

Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"", wysokość stawek, o których mowa w ust.7 i art. 89 ust.8

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9007Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 126 ust.11)
2008-11-15

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy szacowaniu szkód oraz sposób wypłaty odszkodowań za szkody, o których mowa w ust.1, a także wzory dokumentów dotyczących szacowania szkód i wyliczania odszkodowań oraz terminy zgłoszenia i szacowania szkody

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9008Dz.U. 2021 poz. 1098
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 113 ust.1a pkt 1)
2010-06-08

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1. zakres informacji gromadzonych w centralnym rejestrze form ochrony przyrody,

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9009Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 113 ust.1a pkt 2)
2010-06-08

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 2. organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia rejestru,

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9010Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 113 ust.1a pkt 3)
2010-06-08

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 3. sposób aktualizacji rejestru oraz udostępniania danych zawartych w rejestrze

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9011Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 8g ust.6)
2012-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9012Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 1)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1. tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargów,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9013Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 2)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb powoływania, skład i sposób działania komisji przetargowej,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9014Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 3)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 3. sposób ustalania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9015Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 4)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 4. sposób sporządzania protokołu z przeprowadzonego przetargu oraz zakres informacji w nim zawartych,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9016Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 5)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 5. tryb postępowania w przypadku zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9017Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 6)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 6. tryb postępowania przy przeprowadzaniu rokowańMinister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9018Dz.U. 2019 poz. 869
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 22 ust.4)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania nadwyżki, uwzgędniając potrzebę zapewnienia ciągłości finansowania zadań Agencji Rezerw Materiałowych, o której mowa w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9019Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 22 ust.4)
2012-01-02Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania nadwyżki, uwzgędniając potrzebę zapewnienia ciągłości finansowania zadań Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, o której mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Agencji Mienia Wojskowego, o której mowa w ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9020Dz.U. 2009 Nr 175 poz. 1362
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

(art. 57 ust.8 pkt 1)
2012-07-02Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób funkcjonowania określonych typów domów pomocy społecznej i obowiązujący standard podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej,Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane