Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9001Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 300 §4 pkt 2)
2024-08-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pisemnych:

2) wyjaśnień, o których mowa w § 3a, odrębne dla osób nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz osób, które nie ukończyły 18 lat, mając na względzie konieczność zrozumienia wyjaśnień przez te osoby.

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
9002Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 300 §4 pkt 1)
2024-08-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pisemnych:

1) pouczeń, o których mowa w § 1–3, w tym odrębne dla osób, które nie ukończyły 18 lat, mając na względzie konieczność zrozumienia pouczenia przez osoby niekorzystające z pomocy obrońcy lub pełnomocnika, osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia lub osoby, które nie ukończyły 18 lat

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
9003Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 607l §4 pkt 1)
2024-08-16

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór pisemnego pouczenia, o którym mowa w § 3a, w tym odrębny dla osób, które nie ukończyły 18 lat, mając na względzie konieczność zrozumienia pouczenia przez osoby niekorzystające z pomocy obrońcy lub pełnomocnika, osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia lub osoby, które nie ukończyły 18 lat

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
9004Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 607l §4 pkt 2)
2024-08-16

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory pisemnych wyjaśnień, o których mowa w § 3b, odrębnych dla osób nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz osób, które nie ukończyły 18 lat, mając na względzie konieczność zrozumienia wyjaśnień przez te osoby

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
9005Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80cf ust.2)
2024-09-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres danych udostępnianych na podstawie art. 80c i art. 80cc - 80ce, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.

 

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
9006Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 60)
2024-09-01

Minister właściwy do spraw klimatu może, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, zmienić wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 pkt 1 lub 2, na kolejny rok lub lata kalendarzowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9007Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 2)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o nadanie odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9008Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 3)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór dyplomu stwierdzającego nadanie odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9009Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 14 ust.7)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania rekompensaty oraz wyrównania do wysokości rekompensaty, wzór wniosków o ustalenie prawa do rekompensaty i wyrównania do wysokości rekompensaty oraz dokumenty stanowiące podstawę do ich ustalenia i wypłaty

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
9010Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 6)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób noszenia odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

Otwarte - niezaległe
 
9011Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 5)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb wręczania odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dyplomem

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9012Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 1)
2024-09-08

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór i sposób nadawania odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
9013Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 4)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb przedstawiania wniosku o nadanie odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.”

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9014Dz.U. 2023 poz. 1072
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

(art. 10 ust.24 pkt 2)
2024-09-14

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w drodze rozporządzenia, określi wzór:

 2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 22

– kierując się koniecznością ujednolicenia zakresu przekazywanych informacji oraz – w przypadku wzoru zaświadcze-nia – zapewniając jego zgodność z załącznikiem V do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, zmieniającej dyrektywę 2010/65/UE i uchylającej dyrektywę 2000/59/WE.

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9015Dz.U. 2022 poz. 1250
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

(art. 9 ust.7)
2024-09-14

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza, na którym jest składany raport, mając na względzie potrzebę zapewnienia efektywnego monitorowania eksploatacji portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków.

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9016Dz.U. 2022 poz. 1250
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

(art. 15 ust.4)
2024-09-14

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w drodze rozporządzenia, określi wzór formularza wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze statków, uwzględniając potrzebę informowania o systemie gospodarowania odpadami ze statków w portach lub przystaniach morskich oraz konieczność weryfikacji procesu odbioru odpadów ze statków.

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9017Dz.U. 2023 poz. 1072
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

(art. 10 ust.6)
2024-09-14

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie konieczność zapewnienia organizacji procesu odbioru odpadów ze statków w sposób niepowodujący nieuzasadnionych opóźnień w ruchu statków.

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9018Dz.U. 2023 poz. 1072
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

(art. 10 ust.24 pkt 1)
2024-09-14

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w drodze rozporządzenia, określi wzór:

1) wniosku o udzielenie zwolnienia, o którym mowa w ust. 16

– kierując się koniecznością ujednolicenia zakresu przekazywanych informacji oraz – w przypadku wzoru zaświadczenia – zapewniając jego zgodność z załącznikiem V do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, zmieniającej dyrektywę 2010/65/UE i uchylającej dyrektywę 2000/59/WE.

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9019Dz.U. 2020 poz. 2207
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(art. 2 ust.5)
2024-09-15

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym, Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

 

 

 

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
9020Dz.U. 2024 poz. 725
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

(art. 7 ust.2 pkt 2)
2024-09-21

Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1

 

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych
Otwarte - niezaległe