Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9021Dz.U. 2015 poz. 1269
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej

(art. 28 ust.7)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której
mowa w ust. 2, wraz z objaśnieniami

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9022Dz.U. 2015 poz. 1255
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 13 pkt 1)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym wymogi dotyczące lokalu, w którym będzie usytuowany
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9023Dz.U. 2015 poz. 1255
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 13 pkt 2)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór karty nieodpłatnej pomocy prawnej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9024Dz.U. 2015 poz. 1255
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 13 pkt 3)
2016-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
3) zakres informacji, o której mowa w art. 12

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9025Dz.U. 2015 poz. 1255
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 20 ust.5)
2016-08-31

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu corocznie określa, w drodze
rozporządzenia, wysokość kwoty bazowej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9026Dz.U. 2015 poz. 1255
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 20 ust.5)
2017-08-31

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu corocznie określa, w drodze
rozporządzenia, wysokość kwoty bazowej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9027Dz.U. 2015 poz. 1255
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 20 ust.5)
2018-08-31

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu corocznie określa, w drodze
rozporządzenia, wysokość kwoty bazowej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9028Dz.U. 2015 poz. 1241
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury

(art. 14 ust.1 pkt 1)
2017-03-03

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   stanowiska w sądach powszechnych i wojskowych oraz w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, na których zatrudniani są urzędnicy i inni pracownicy, a także kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9029Dz.U. 2015 poz. 1241
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury

(art. 14 ust.1 pkt 2)
2017-04-04

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

2)   szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9030Dz.U. 2015 poz. 1241
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury

(art. 14 ust.1 pkt 4)
2017-04-04

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

4)   wysokość dodatku przysługującego z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9031Dz.U. 2015 poz. 1241
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury

(art. 14 ust.1 pkt 5)
2017-04-04

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

5)   sposób i tryb odbywania stażu urzędniczego oraz przeprowadzania egzaminu

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9032Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 148 ust.8)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9033Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.1 pkt 1)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii ogólnopolskich organizacji aktuariuszy, w drodze rozporządzenia:
1)    nadaje regulamin Komisji

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9034Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.1 pkt 2)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii ogólnopolskich organizacji aktuariuszy, w drodze rozporządzenia:
2)    ustala wysokość opłat egzaminacyjnych, o których mowa w art. 165 ust. 2, dla osób składających egzaminy aktuarialne przed Komisją

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9035Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.1 pkt 3)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii ogólnopolskich organizacji aktuariuszy, w drodze rozporządzenia:
„3) ustala wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji oraz przypadki, gdy wynagrodzenie
to nie przysługuje

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9036Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 1)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:
1) zakres obowiązujących tematów egzaminu aktuarialnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9037Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 2)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:
2) tryb przeprowadzania egzaminu aktuarialnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9038Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 3)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:
3) sposób i tryb uznawania studiów wyższych, o których mowa w art. 163 ust. 5 pkt 5

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9039Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 4)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:

4) sposób i tryb zwalniania kandydata z egzaminu

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9040Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 169 ust.2)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, zakres, formę i sposób sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz terminy ich przedstawiania organowi nadzoru

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane