Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9021Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 27 ust.1 pkt 3)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3)    sposób zabezpieczenia próbek wyrobu budowlanego i próbek kontrolnych

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9022Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 27 ust.1 pkt 4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4)    wzór sprawozdania z badań

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9023Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 27 ust.1 pkt 5)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

5)    sposób postępowania z pozostałościami po próbkach

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9024Dz.U. 2014 poz. 883
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(art. 27 ust.1 pkt 6)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

6)    sposób ustalania, uiszczania i zwrotu opłaty, o której mowa w art. 26 ust. 3

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9025Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1 pkt 1a)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe programy: a) kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9026Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1 pkt 1b)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe programy: b) praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9027Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1 pkt 2)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzory dokumentów związanych z przeprowadzeniem szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, a w szczególności wzory zaświadczeń o ich ukończeniu

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9028Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1 pkt 3)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość opłaty za kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9029Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1 pkt 4)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wysokość opłaty za praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9030Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 1)
2013-08-11

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotu prowadzącego ośrodek doskonalenia techniki jazdy w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9031Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 2)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. warunki przeprowadzania zajęć;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9032Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 3)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. program szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9033Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 4)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. zakres i warunki egzaminu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9034Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 5a)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość: a) opłaty za egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w zależności od zakresu prowadzonego egzaminu,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9035Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 5c)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość: c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9036Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 5d)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość: d) opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9037Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 6a)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór: a) wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9038Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 6b)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór: b) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9039Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 6c)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór: c) wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9040Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 120 ust.1 pkt 7)
2019-02-28

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 7. sposób prowadzenia rejestru osób szkolonych oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane