Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9021Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 139a ust.4 pkt 1a)
2018-02-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1:

a)udzielanej przedsiębiorcy, wobec którego jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, innej niż polegająca na zmniejszeniu, w drodze układu, wysokości zobowiązań, rozłożeniu spłaty na raty, odroczeniu terminu wykonania zobowiązań lub zawieszeniu, z mocy prawa lub na podstawie postanowienia sądu lub sędziego-komisarza, postępowań egzekucyjnych prowadzonych w celu dochodzenia wierzytelności - podmiot udzielający pomocy publicznej oraz tryb i formy jej udzielania,

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9022Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 139a ust.4 pkt 1b)
2018-02-02

 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w ust. 1:

b) udzielanej przedsiębiorcy, wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne - podmiot udzielający pomocy publicznej oraz tryb i formy jej udzielania, a także warunki udzielania tej pomocy

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9023Dz.U. 2022 poz. 2309
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

(art. 139a ust.4 pkt 2)
2018-02-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) w odniesieniu do pomocy publicznej, o której mowa w ust. 2 - podmiot udzielający tej pomocy oraz warunki, tryb i formy jej udzielania

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9024Dz.U. 2024 poz. 581
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(art. 67x ust.12 pkt 3)
2023-09-06

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rzecznika, określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość wynagrodzenia członków Zespołu

– mając na uwadze sprawność i terminowość działania Zespołu

 

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
9025Dz.U. 2023 poz. 1199
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(art. 10c ust.15)
2023-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie wymiany korespondencji dotyczącej postępowania lub wykonywania innych czynności dotyczących postępowania za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji lub wymiany korespondencji z podmiotem, który złożył zgłoszenie, informację lub inny dokument za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, mając na względzie wymagania określone w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz identyfikację strony postępowania lub tego podmiotu, a także zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
9026Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 32a ust.4)
2023-10-28

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób i częstotliwość monitorowania podziemnego bezzbiornikowego magazynu substancji, a także format i tryb przekazywania wyników tego monitorowania, kierując się potrzebami zapewnienia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa powszechnego, a także uwzględniając uwarunkowania geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - zaległe
 
9027Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 11zh ust.1 pkt 7)
2026-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

7) zakres informacji rynku energii udostępnianych odbiorcy końcowemu za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9028Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.1 pkt 4)
2024-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych

określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

4) płatności dodatkowej

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
9029Dz.U. 2022 poz. 1775
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 20 ust.2a)
2024-03-15

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę uzupełniającej płatności podstawowej

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
9030Dz.U. 2023 poz. 20
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

(art. 18 ust.4 pkt 1)
2022-02-24

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia:

1) tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów szkolenia, o którym mowa w ust. 1, wysokość

oraz sposób przyznawania i przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na ten cel

– mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, PJM,

SJM, SKOGN i tłumacza-przewodnika oraz uwzględnienie potrzeb osób korzystających z tych szkoleń, a także uwzględniając różnice w grupach uprawnionych do dofinansowania.

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9031Dz.U. 2023 poz. 20
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

(art. 18 ust.4 pkt 2)
2022-02-24

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia:

2) zakres oraz formę dodatkowych informacji i dokumentów składanych wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 1

– mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, PJM, SJM, SKOGN i tłumacza-przewodnika oraz uwzględnienie potrzeb osób korzystających z tych szkoleń, a także uwzględniając różnice w grupach uprawnionych do dofinansowania.

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9032Dz.U. 2023 poz. 20
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

(art. 18 ust.4 pkt 3)
2022-02-24

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia:

3) wzory wniosków, o których mowa w pkt 1

– mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu dofinansowania kosztów szkolenia języka polskiego, PJM,

SJM, SKOGN i tłumacza-przewodnika oraz uwzględnienie potrzeb osób korzystających z tych szkoleń, a także uwzględ-

niając różnice w grupach uprawnionych do dofinansowania.

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9033Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 100 ust.10 pkt 1)
2026-10-28

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9034Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 100 ust.10 pkt 2)
2026-10-28

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9035Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 100 ust.10 pkt 3)
2026-10-28

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

3) metody szacowania wartości informacji geologicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9036Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 403 ust.8 pkt 1)
2024-03-29

 Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb prowadzenia ewidencji wyróżnień, wzór rozkazu lub decyzji, w których stwierdza się udziele-

nie wyróżnienia, wzór karty wyróżnień żołnierza oraz sposób zapoznawania z nią wyróżnionego żołnierza,

a także okres jej przechowywania

– zapewniając ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem danych zawartych w dokumentacji oraz z uwzględ-

nieniem warunków pełnienia czynnej służby wojskowej, w tym po ogłoszeniu mobilizacji, w stanach nadzwyczaj-

nych, w czasie wojny, a także podczas wykonywania zadań służbowych w strefie działań wojennych oraz w przy-

padku użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa, jak również udziału w sytuacjach kryzysowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9037Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 100 ust.10 pkt 4)
2026-10-28

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowe wymagania dotyczące wycen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9038Dz.U. 2023 poz. 1502
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38z pkt 3)
2025-05-31

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny:

3) wysokość stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
9039Dz.U. 2024 poz. 340
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 15m 1 ust.5)
2020-09-05

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uzyskiwania wsparcia finansowego, w tym maksymalną wysokość tego wsparcia, dane, które wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać, a także tryb składania tego wniosku oraz przekazywania środków

 

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9040Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 83r ust.2)
2024-10-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego, maksymalną moc zainstalowaną instalacji odnawialnego źródła energii służących do wytwarzania biometanu, o której mowa w ust. 1, dla których w kolejnym roku kalendarzowym Prezes URE może wydać zaświadczenie, o którym mowa w art. 83m ust. 8, biorąc pod uwagę:

1) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego;

2) potrzebę ochrony środowiska naturalnego;

3) cele gospodarcze i społeczne.

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe