Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9021Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 9cc pkt 4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku, biorąc pod uwagę konieczność wykazania przez osobę składającą wniosek spełnienia warunków, o których mowa w art. 9ca ust. 3–6, oraz zapewnienie możliwości weryfikacji spełnienia przez tę osobę tych warunków

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9022Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 9d ust.14)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9023Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 9f ust.4)
2016-10-02

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki tworzenia, przekształcania

i likwidowania oraz organizację i zasady działania, w tym zasady powierzania stanowisk kierowniczych, zasady

sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej i nadzoru nad kolegiami pracowników służb społecznych, a także warunki

i tryb wydawania oraz wzory druków wydawanych słuchaczom i absolwentom kolegiów pracowników służb

społecznych, w tym umieszczenie na dyplomach ukończenia kolegiów pracowników służb społecznych znaków graficznych

informujących o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia

2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9024Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 10 ust.5 pkt 1)
2017-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a–c,

w tym warunki ich oceniania, oraz zajęcia edukacyjne, z których są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne,

o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a–c

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9025Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 10 ust.5 pkt 3)
2017-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy eksternistyczne, o których mowa

w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a - c

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9026Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 11 ust.2 pkt 1)
2019-09-01

 

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

 1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków, w tym umieszczenie na wzorach znaków graficznych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2153)

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9027Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 11 ust.2 pkt 2)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

 2) tryb i sposób dokonywania sprostowań, zmiany imienia (imion) lub nazwiska oraz wydawania duplikatów świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9028Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 11 ust.2 pkt 3)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

 3) tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9029Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 11 ust.4 pkt 1)
2019-09-01

 

W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, w tym umieszczenie na wzorach znaków graficznych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9030Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 11 ust.4 pkt 2)
2019-09-01

 

W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb i sposób dokonywania sprostowań, zmiany imienia (imion) lub nazwiska oraz wydawania duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

 

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9031Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 11 ust.4 pkt 3)
2019-09-01

 

W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,

 

 

 

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9032Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 11 ust.4 pkt 4)
2019-09-01

 

W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość i sposób dokonywania opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów państwowych oraz innych druków, a także za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

 

 

 

 

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9033Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 11b)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, warunki uzyskania przez osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwo czeladnicze, odpowiednio dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9034Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 14d ust.10 pkt 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb udzielania i sposób rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 1, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlegającej zwrotowi, oraz sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci, o której mowa w ust. 8, a także wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji

 
Zamknięte - uchylone
 
9035Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 16 ust.6c)
2013-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia: 2. przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9036Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 16 ust.6c)
2013-09-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia: 1. przypadki, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych Huców Pracy oraz osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych - 15 lat,

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9037Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 20 l pkt 1)
2016-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1–4, art. 20h

ust. 6, art. 20i ust. 2 pkt 2a–4 oraz art. 20j ust. 2 pkt 1 i 3–5, uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania

kandydatów do wybranych szkół na równych i przejrzystych zasadach oceny ich wiedzy, umiejętności

i osiągnięć

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9038Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 20 l pkt 2)
2016-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu

gimnazjalnego, danej części egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części

egzaminu gimnazjalnego, uwzględniając rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny są przeliczane

na punkty

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9039Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 20 l pkt 3)
2016-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania

rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9040Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 20n ust.10 pkt 1)
2014-01-18

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych

placówek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane