Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9021Dz.U. 2024 poz. 594
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(art. 17)
2015-01-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania obrotu przedsiębiorców na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
Zamknięte - zrealizowane
 
9022Dz.U. 2023 poz. 1983
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

(art. 8.)
2018-12-04

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału środków Funduszu na zadania powiatowe oraz zadania gminne na poszczególne województwa

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9023Dz.U. 2024 poz. 402
Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

(art. 10 ust.2)
2025-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału środków Funduszu

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
9024Dz.U. 2024 poz. 145
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 15 ust.8)
2024-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania przy wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2a, 3, pkt 3a lit. b-d, pkt 3b, 5a-7, 9 i 10, wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach oraz w odniesieniu do ust. 1 pkt 5b również sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów obrazu i dźwięku

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9025Dz.U. 2024 poz. 585
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

(art. 13 ust.5)
2014-04-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób powiadamiania, o którym mowa w ust. 1, 2, 2a, w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz w ust. 4

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9026Dz.U. 2023 poz. 122
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

(art. 5a ust.6)
2019-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy opracowywania Raportu 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9027Dz.U. 2021 poz. 743
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

(art. 32a ust.4)
2020-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób udzielania dostępu do aplikacji, mając na uwadze zapewnienie skuteczności monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie. 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9028Dz.U. 2021 poz. 743
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

(art. 32 ust.11)
2020-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9029Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 63 ust.4)
2024-03-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz pielęgniarek lub ratowników medycznych, wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich, mając na względzie maksymalną wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9030Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 119a ust.8)
2016-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania i tryb wypłacania świadczenia pieniężnego, tryb zwrotu wydatków z tego tytułu organom samorządu terytorialnego oraz tryb postępowania w tych sprawach

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9031Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 574 ust.3)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej i komisji, a także sposób ustalania wysokości i warunków wypłaty diet i innych należności, jeżeli osoby te zamieszkują poza miejscowościami, w których działają te komisje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9032Dz.U. 2024 poz. 303
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

(art. 25 ust.2)
2022-12-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości gazowego odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, biorąc pod uwagę konieczność równoważenia interesów uczestników rynku gazu ziemnego w rozumieniu art. 3 pkt 54 ustawy – Prawo energetyczne.

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9033Dz.U. 2022 poz. 1188
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

(art. 10b ust.4)
2020-12-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób używania wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej oraz wzory znaków graficznych i typograficznych lub sposób tworzenia takich znaków oraz zakres i sposób ich stosowania, mając na uwadze zapewnienie jednolitości i spójności w ich prezentowaniu przy zachowaniu nienaruszalności wzorów symboli Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
9034Dz.U. 2022 poz. 902
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(art. 9b ust.6)
2014-03-10

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób weryfikacji, o której mowa w ust. 4, sposób przetwarzania

i udostępniania w centralnym repozytorium zasobów informacyjnych i metadanych, o których mowa w art. 9a

ust. 2, oraz standardy techniczne prowadzenia centralnego repozytorium, minimalny zestaw elementów metadanych,

o których mowa w art. 9a ust. 2

 

 

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
9035Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 135)
2018-03-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania czynności, o których mowa w art. 133 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 134 ust. 4, oraz tryb i zakres współpracy Służby Celno-Skarbowej z Policją i Strażą Graniczną

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9036Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 8)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony

przez ministrów, wojewodów, marszałków województw, starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także organizacje pozarządowe, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu obronności państwa.

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9037Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 46 ust.3 pkt 1)
2022-05-16

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby, warunki i zakres:

1)    współdziałania organów KAS z organami i jednostkami, o których mowa w ust. 1

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9038Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 46 ust.3 pkt 2)
2022-05-16

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby, warunki i zakres:

2)    udzielania organom KAS pomocy technicznej

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9039Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 46 ust.3 pkt 3)
2022-05-16

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby, warunki i zakres:

3)    udostępniania organom KAS informacji zgromadzonych przez organy i jednostki, o których mowa w ust. 2

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9040Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 302 ust.3)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, inne należności, ich wysokość oraz stawki dodatku wojennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane