Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9041Dz.U. 2015 poz. 1255
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 20 ust.5)
2018-08-31

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu corocznie określa, w drodze
rozporządzenia, wysokość kwoty bazowej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9042Dz.U. 2015 poz. 1255
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 20 ust.5)
2017-08-31

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu corocznie określa, w drodze
rozporządzenia, wysokość kwoty bazowej

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9043Dz.U. 2015 poz. 1241
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury

(art. 14 ust.1 pkt 1)
2017-03-03

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   stanowiska w sądach powszechnych i wojskowych oraz w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, na których zatrudniani są urzędnicy i inni pracownicy, a także kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9044Dz.U. 2015 poz. 1241
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury

(art. 14 ust.1 pkt 2)
2017-04-04

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

2)   szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9045Dz.U. 2015 poz. 1241
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury

(art. 14 ust.1 pkt 4)
2017-04-04

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

4)   wysokość dodatku przysługującego z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9046Dz.U. 2015 poz. 1241
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury

(art. 14 ust.1 pkt 5)
2017-04-04

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia:

5)   sposób i tryb odbywania stażu urzędniczego oraz przeprowadzania egzaminu

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9047Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 148 ust.8)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ustalania środków własnych krajowych zakładów ubezpieczeń wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9048Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.1 pkt 1)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii ogólnopolskich organizacji aktuariuszy, w drodze rozporządzenia:
1)    nadaje regulamin Komisji

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9049Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.1 pkt 2)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii ogólnopolskich organizacji aktuariuszy, w drodze rozporządzenia:
2)    ustala wysokość opłat egzaminacyjnych, o których mowa w art. 165 ust. 2, dla osób składających egzaminy aktuarialne przed Komisją

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9050Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.1 pkt 3)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii ogólnopolskich organizacji aktuariuszy, w drodze rozporządzenia:
„3) ustala wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Komisji oraz przypadki, gdy wynagrodzenie
to nie przysługuje

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9051Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 1)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:
1) zakres obowiązujących tematów egzaminu aktuarialnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9052Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 2)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:
2) tryb przeprowadzania egzaminu aktuarialnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9053Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 3)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:
3) sposób i tryb uznawania studiów wyższych, o których mowa w art. 163 ust. 5 pkt 5

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9054Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 166 ust.3 pkt 4)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, określi w drodze rozporządzenia:

4) sposób i tryb zwalniania kandydata z egzaminu

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9055Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 169 ust.2)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, zakres, formę i sposób sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz terminy ich przedstawiania organowi nadzoru

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9056Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 173 ust.2)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, formę i zasady sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9057Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 223zw ust.12)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób ustalania środków własnych krajowych zakładów reasekuracji wchodzących w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9058Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 223zzd ust.2)
2016-05-23

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, formę i sposób sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz terminy ich przedstawiania organowi nadzoru

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9059Dz.U. 2015 poz. 1206
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

(art. 223zzf ust.2)
2016-05-23

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, formę i zasady sporządzania sprawozdań, o których mowa w ust. 1

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9060Dz.U. 2015 poz. 1087
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności

(art. 35 pkt 1)
2015-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)    sposób orzekania o stanie zdrowia kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz o stanie zdrowia biorczyni komórek rozrodczych i zarodków

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane