Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9041Dz.U. 2023 poz. 2408
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 47 §9)
2014-08-27

Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania oraz obowiązki konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu, w tym również zasady udzielania pomocy w celu prawidłowej ochrony tych lokali.

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9042Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 45h pkt 1a)
2020-07-31

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:

a) tryb składania dokumentów, o których mowa w art. 45 ust. 3

 

 

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9043Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 45h pkt 1b)
2020-07-31

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:

 b) warunki uznawania praktyki zawodowej, a także sposób prowadzenia dziennika praktyki zawodowej, w tym jego wzór

 

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9044Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 45h pkt 1c)
2020-07-31

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:

c) organizację i sposób działania komisji kwalifikacyjnej

 

 

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9045Dz.U. 2023 poz. 343
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

(art. 56 ust.6 pkt 1)
2020-10-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób

postępowania w zakresie:

1) wypłaty odszkodowań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9046Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 23 ust.3 pkt 1b)
2015-05-25

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na cele określone w ust. 1, w tym:
b) rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
9047Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 45h pkt 1d)
2020-07-31

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności: 

 d) sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i ustalania jego kosztów

 

 

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9048Dz.U. 2021 poz. 1973
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 86a ust.1 pkt 1)
2012-05-29

 Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, kierując się potrzebą dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji oraz określenia i dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia, określi, w drodze rozporządzenia:1)    sposób obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji;

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9049Dz.U. 2023 poz. 2408
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

(art. 53f §5)
2014-08-27

Minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych, tak aby zapewnić sprawność i rzetelność postępowania

 

 

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9050Dz.U. 2021 poz. 1973
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 86a ust.1 pkt 3)
2012-05-29

 Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, kierując się potrzebą dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji oraz określenia i dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia, określi, w drodze rozporządzenia: 3)    sposób oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji.

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9051Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 45h pkt 1e)
2020-07-31

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:

 e) wzory świadectw stwierdzających nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

 

 

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9052Dz.U. 2021 poz. 1973
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 90 ust.3 pkt 1)
2021-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia:

1)    metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu;

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9053Dz.U. 2021 poz. 1973
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 90 ust.3 pkt 2)
2021-01-01

 Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, kierując się potrzebą ujednolicenia zasad dokonywania oceny jakości powietrza w strefach, określi, w drodze rozporządzenia:

2)    górne i dolne progi oszacowania dla niektórych substancji w powietrzu.

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9054Dz.U. 2021 poz. 1973
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 91 ust.10)
2019-07-13

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych, formę sporządzania i niezbędne części składowe programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, a także szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w tych programach i planach

 

 

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9055Dz.U. 2021 poz. 1973
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 94 ust.3)
2023-02-12

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1f-2a i 2c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9056Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 45h pkt 1f)
2020-07-31

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób, tryb i szczegółowe warunki nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej, w szczególności:

 f) warunki, które powinien spełniać program studiów osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 3, 6 i 7, aby komisja kwalifikacyjna mogła uznać umiejętności, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 3 lit. a, jako spełniające wymagania do nadania uprawnień zawodowych

 

 

 

Minister Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9057Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 81 ust.1 pkt 1)
2022-12-06

 Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9058Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 81 ust.1 pkt 2a)
2022-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres:

a) badań lekarskich

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9059Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 81 ust.1 pkt 2b)
2022-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres:

b) konsultacji u lekarzy specjalistów

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9060Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 81 ust.1 pkt 2c)
2022-12-06

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres:

c) pomocniczych badań diagnostycznych

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane