Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9041Dz.U. 2022 poz. 1700
Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

(art. 152 ust.5)
2022-09-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków nieletnich wykonujących prace społeczne, a także minimalną i maksymalną sumę ubezpieczenia, na którą umowa taka może zostać zawarta, oraz termin zawierania umów, mając na uwadze konieczność zagwarantowania nieletnim, wykonującym prace społeczne, odpowiedniej rekompensaty w przypadku zaistnienia przy wykonywaniu tej pracy nieszczęśliwego wypadku oraz sprawne wykonywanie czynności związanych z zawieraniem umowy ubezpieczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
9042Dz.U. 2023 poz. 1080
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 19 ust.5)
2024-03-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb współdziałania Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej, uwzględniając zakres współdziałania oraz podmioty uprawnione do jego organizacji i koordynacji.

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9043Dz.U. 2023 poz. 1273
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027

(art. 26 ust.5)
2023-07-19

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy w przypadku działań w ramach priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, a także podział środków finansowych na beneficjentów tego priorytetu, mając na względzie zapewnienie efektywności wdrażania programu oraz kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu, w szczególności przyznawania i wypłaty pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu i uwzględniając realizację celów wspólnej polityki rybołówstwa oraz biorąc pod uwagę istotę i cel poszczególnych działań w ramach tego priorytetu. Przepisy ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9044Dz.U. 2023 poz. 1650
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

(art. 3 ust.5 pkt 3)
2020-01-01

 Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy wykaz:

3) paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9045Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 50 ust.3 pkt 1)
2023-04-01

Prezes Rady Ministrów, kierując się specyfiką i charakterem zadań członków służby zagranicznej oraz koniecznością zapewnienia adekwatności wynagrodzenia do zakresu powierzonych obowiązków, określi, w drodze rozporządzenia:

1) stanowiska w służbie zagranicznej, z uwzględnieniem kategorii zaszeregowania, w tym stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej, z uwzględnieniem porównywalności stanowisk pracy członków służby zagranicznej ze stanowiskami w służbie cywilnej oraz stanowiska osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych niebędących członkami służby zagranicznej – z uwzględnieniem specyfiki zadań wykonywanych na tych stanowiskach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
9046Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 48 ust.4)
2021-06-16

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania ocen okresowych członków służby zagranicznej, w tym kryteria, wzór arkusza, skalę ocen i tryb sporządzania przez bezpośredniego przełożonego oceny okresowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
9047Dz.U. 2022 poz. 2651
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 28 §3 pkt 1)
2022-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia, uwzględniając przy ustalaniu wynagrodzenia rodzaj pobranego podatku, a także sprawność pobrania wynagrodzenia;

 

Otwarte - zaległe
 
9048Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 50 ust.3 pkt 2)
2023-04-01

Prezes Rady Ministrów, kierując się specyfiką i charakterem zadań członków służby zagranicznej oraz koniecznością zapewnienia adekwatności wynagrodzenia do zakresu powierzonych obowiązków, określi, w drodze rozporządzenia:

2) mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczegoczłonków służby zagranicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
9049Dz.U. 2023 poz. 1273
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027

(art. 29 ust.6)
2023-07-19

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, punktację kryteriów oceny LSR oraz sposób podziału środków przeznaczonych na realizację LSR, mając na względzie zapewnienie efektywnego wspierania RLKS w ramach EFMRA oraz prawidłowego zarządzania programem, a także kierując się potrzebą zapewnienia efektywności i prawidłowości realizacji środków tego programu.

Otwarte - zaległe
 
9050Dz.U. 2023 poz. 602
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(art. 59 ust.8)
2020-04-18

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, przepisy porządkowe obowiązujące na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych

Otwarte - zaległe
 
9051Dz.U. 2023 poz. 194
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 5)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb wręczania odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dyplomem

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9052Dz.U. 2023 poz. 194
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 4)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb przedstawiania wniosku o nadanie odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.”

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9053Dz.U. 2023 poz. 846
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

(art. 25c)
2023-01-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób pobierania próbki wodoru przez akredytowane laboratorium, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, metody określone w odpowiednich normach lub doświadczenie w stosowaniu tego paliwa.

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9054Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 175f pkt 1b)
2023-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb:

b) sporządzania i uzgadniania programu przeglądu wydatków oraz raportu

- mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji przeglądu wydatków oraz potrzebę osiągnięcia celu przeglądu wydatków

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
9055Dz.U. 2023 poz. 194
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 3)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór dyplomu stwierdzającego nadanie odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9056Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 175f pkt 2)
2023-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób monitorowania przez Ministra Finansów wykorzystania propozycji zmian, o których mowa w art. 175e ust. 2 i 3

- mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji przeglądu wydatków oraz potrzebę osiągnięcia celu przeglądu wydatków

 

 

Otwarte - zaległe
 
9057Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 175f pkt 1a)
2023-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb:

a) sporządzania i opiniowania planu przeglądu wydatków

- mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji przeglądu wydatków oraz potrzebę osiągnięcia celu przeglądu wydatków

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
9058Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 90 ust.12)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których podatnik ma prawo uznać, że proporcja określona zgodnie z ust. 2-8, która przekroczyła 98%, a kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była równa lub większa niż 10 000 zł, wynosi 100%, oraz warunki ich stosowania, uwzględniając uwarunkowania obrotu gospodarczego oraz specyfikę wykonywanych czynności.

Otwarte - zaległe
 
9059Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 46 ust.3 pkt 5)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, wdrodze rozporządzenia:

5) sposób przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego, z zachowaniem zasady anonimowości przy sprawdzaniu wiedzy i z uwzględnieniem możliwości powtarzania egzaminu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe
 
9060Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 59 ust.2 pkt 1)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki:

1) ogłaszania przez członków służby zagranicznej prac naukowych i publicystycznych związanych ze stosunkami międzynarodowymi, a także rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości dotyczących takich stosunków lub służby zagranicznej, w tym udzielania wywiadów i ogłaszania prac naukowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarte - zaległe