Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9041Dz.U. 2023 poz. 1984
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

(art. 251 ust.2)
2016-04-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zakładania oraz prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9042Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 11 ust.6)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 4, w tym sposób ogłaszania o zamiarze przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i sposób działania komisji kwalifikacyjnej, oraz skład tej komisji

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9043Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 20)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację Inspekcji oraz siedziby i obszar działania wojewódzkich inspektoratów, a także wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9044Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.5 pkt 1)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób pobierania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9045Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.5 pkt 2)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór protokołu pobrania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9046Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.5 pkt 3)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób zabezpieczenia próbek pobranych do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin,

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9047Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.5 pkt 4)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz z pozostałościami po tych próbkach

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9048Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.6 pkt 1)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9049Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.6 pkt 2)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór protokołu pobrania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9050Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.6 pkt 3)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób zabezpieczenia próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9051Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 21 ust.6 pkt 4)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób postępowania z próbkami środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych oraz pozostałościami po tych próbkach

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9052Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 29 ust.6 pkt 1)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki przydziału umundurowania i okres jego zużycia

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9053Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 29 ust.6 pkt 2)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory, kolory i normy umundurowania

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9054Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 29 ust.6 pkt 3)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór odznaki Inspekcji

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9055Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 29 ust.6 pkt 4)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowy sposób noszenia umundurowania i odznaki Inspekcji

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9056Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 29 ust.6 pkt 5)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

5) wysokość i warunki wypłaty równoważnika pieniężnego na zakup umundurowania oraz za okresowe czyszczenie umundurowania

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9057Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 29 ust.6 pkt 6)
2022-03-15

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

6) stanowiska pracy, na których zatrudnione osoby są uprawnione do noszenia umundurowania i odznaki Inspekcji, w zależności od rodzaju i zakresu wykonywanych zadań

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9058Dz.U. 2023 poz. 1992
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

(art. 36 ust.1)
2020-03-14

Minister właściwy do spraw rolnictwa, w przypadku gdy obowiązek wyznaczenia krajowego laboratorium referencyjnego wynika z przepisów rozporządzenia 2017/625 lub przepisów wydanych na podstawie tego rozporządzenia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych przeprowadzających badania na potrzeby zadań Inspekcji, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonywania tych zadań przez te laboratoria

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9059Dz.U. 2023 poz. 1993
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(art. 15 ust.9 pkt 1)
2023-07-14

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania

w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, sposób ustalania dochodu uprawniającego do

świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte:

1) we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

 

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9060Dz.U. 2023 poz. 1993
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(art. 15 ust.9 pkt 2)
2023-07-14

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte:

2) w oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym oświadczeniach o dochodach członków rodziny oraz oświadczeniach, o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. a

 

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane