Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9041Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12d ust.8 pkt 2)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:2)    szczegółowe warunki i tryb nadawania przez Prezesa Agencji uprawnień do wykonywania tych czynności, tryb pracy komisji egzaminacyjnej i składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej, sposób i tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminów, sposób wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9042Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12d ust.8 pkt 3)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:3. wymagane zakresy szkoleń, w tym szkoleń praktycznych, warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające szkolenia, formy organizowania szkoleń, a także tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 3

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9043Dz.U. 2021 poz. 222
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

(art. 33 ust.4 pkt 4)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 4) szczegółowy tryb postępowania organów celnych i organów, o których mowa w art. 16 ust. 1, w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie zniszczenia produktu

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9044Dz.U. 2023 poz. 74
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

(art. 14 ust.3 pkt 1)
2023-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) rodzaje działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawana decyzja o wsparciu

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
9045Dz.U. 2023 poz. 735
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(art. 109 ust.11 pkt 1a)
2026-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) algorytm, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie uzależnienie wysokości kwot środków na finansowanie

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej od:

a) liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia – w 75%,

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
9046Dz.U. 2023 poz. 735
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(art. 109 ust.11 pkt 1b)
2026-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) algorytm, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie uzależnienie wysokości kwot środków na finansowanie

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej od:

b) efektywności działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych – w 25%;

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
9047Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 43 ust.10 pkt 1)
2019-09-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) kategorie źródeł promieniotwórczych i szczegółowe przesłanki kwalifikowania źródeł promieniotwórczych do tych kategorii

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9048Dz.U. 2023 poz. 1589
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych

(art. 23 ust.1 pkt 1a)
2022-12-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) listę IGO stwarzających zagrożenie dla Unii:

a) podlegających szybkiej eliminacji

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9049Dz.U. 2023 poz. 1589
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych

(art. 23 ust.1 pkt 1b)
2022-12-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) listę IGO stwarzających zagrożenie dla Unii:

b) rozprzestrzenionych na szeroką skalę

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9050Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 6b pkt 1)
2019-09-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) materiały budowlane, w których, przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oznacza się stężenie promieniotwórcze naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9051Dz.U. 2023 poz. 1392
Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

(art. 4 pkt 1a)
2022-09-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) płatników składek, którym przysługuje jednorazowe świadczenie, przez określenie:

a) kodów, którymi była oznaczona na dzień 31 lipca 2022 r. pozarolnicza działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako przeważająca

– mając na względzie skutki związane z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze oraz obszary życia gospodarczego lub społecznego w szczególny sposób dotknięte tymi skutkami

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9052Dz.U. 2023 poz. 1392
Ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

(art. 4 pkt 1b)
2022-09-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) płatników składek, którym przysługuje jednorazowe świadczenie, przez określenie:

b) powiatów, na obszarze których znajdują się gminy, w których na dzień 31 lipca 2022 r. była prowadzona pozarolnicza działalność

– mając na względzie skutki związane z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze oraz obszary życia gospodarczego lub społecznego w szczególny sposób dotknięte tymi skutkami

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9053Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 203 ust.8 pkt 1)
2024-03-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) przypadki, w których następuje wyznaczenie, a w których skierowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
9054Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 6 pkt 1a)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) przypadki, w których:

a) wykonywanie działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1, nie wymaga uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9055Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 6 pkt 1b)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) przypadki, w których:

b) działalność związana z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1, może być wykonywana na podstawie zgłoszenia

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9056Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 6 pkt 1c)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) przypadki, w których:

c) działalność związana z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1, może być wykonywana na podstawie powiadomienia

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9057Dz.U. 2013 poz. 255
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(art. 15b ust.5 pkt 1)
2015-10-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje dokumentów składanych przez kredytobiorcę umożliwiających dokonanie oceny wniosku o udzielenie
finansowania zwrotnego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9058Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 617 pkt 1)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje obiektów szczególnie ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa i ich kategorie

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9059Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 605 ust.4 pkt 1)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek przewidzianych do militaryzacji i zmilitaryzowanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9060Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 602 pkt 1)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób i tryb ustalania jednostek przewidzianych do militaryzacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane