Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9061Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 22aw ust.1 pkt 6)
2014-07-08

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia:

6) tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9062Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 24 ust.1)
2017-01-15

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek ministra właściwego w zakresie zawodu, którego dotyczy wniosek, określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9063Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 30 ust.9)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na

stanowisko kuratora oświaty, wzór ogłoszenia o konkursie, tryb pracy komisji konkursowej oraz sposób głosowania,

a także możliwość unieważnienia konkursu w przypadku naruszenia przepisów dotyczących jego przeprowadzania

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9064Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 32a ust.4)
2017-01-15

W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania wydaje przepisy, o których mowa w art. 11 ust. 2 - z wyjątkiem przepisów określających warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, sposób dokonywania sprostowań ich treści i wydawania duplikatów oraz wysokość odpłatności za wydawanie duplikatów tych świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, a także tryb i sposób dokonywania legalizacji wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz wysokość odpłatności za wykonywanie tych czynności - oraz w art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, 2a i 5-8.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - uchylone
 
9065Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 35 ust.6)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw transportu, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego, sposób ustalania spełniania wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 3, sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru  pedagogicznego, wykaz stanowisk, o których mowa w ust. 5, kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 5a,

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9066Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 36a ust.1f)
2015-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 1a, sposób i tryb przeprowadzania konkursu oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9067Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 1)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

1) przypadki, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, o których mowa odpowiednio w art. 44b ust. 8 pkt 1 i art. 44sa ust. 2 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy oraz podstawę tego dostosowania, z uwzględnieniem konieczności właściwego zapewnienia procesu kształcenia uczniów i słuchaczy, w tym słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych funkcjonujących w zakładach karnych lub aresztach śled-czych

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9068Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 2)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

2) rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których realizacji uczeń może być zwolniony, przypadki,

w których to zwolnienie może nastąpić, rodzaje dokumentów będących podstawą zwolnienia oraz tryb i okres

zwolnienia, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, specyfikę danych zajęć edukacyjnych

oraz celowość realizacji przez ucznia niektórych treści nauczania

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9069Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 3)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

3) zakres projektu edukacyjnego oraz warunki jego realizacji, z uwzględnieniem konieczności ujęcia w kryteriach

oceniania zachowania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9070Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

4) skalę rocznych, semestralnych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wraz ze wskazaniem,

które z ocen według tej skali uznaje się za oceny pozytywne, a które za negatywne, oraz podstawowe obszary,

które bierze się pod uwagę przy ocenianiu zachowania ucznia, skalę rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej

zachowania, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia jednolitego systemu oceniania ucznia

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9071Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 5)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

5) funkcje oceniania bieżącego ucznia, z uwzględnieniem konieczności przekazywania uczniowi informacji o jego

osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9072Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 6)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

6) warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, a w przypadku ucznia, o którym mowa

w art. 16 ust. 8 – także rodzaje zajęć edukacyjnych, z których nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego,

skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia

prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9073Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 7)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

7) tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu

poprawkowego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu

oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu;

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9074Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 8)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

8) tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 lub art. 44ya ust. 3, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2, skład komisji, o których mowa w art. 44n ust. 4 lub art. 44ya ust. 3, z uwzględnie-niem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzania tego sprawdzianu lub prawidłowości usta-lania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego udokumentowania pracy komisji

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9075Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 9)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

9) warunki promocji ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem,

z uwzględnieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, które wlicza się do średniej ocen,

oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9076Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zb pkt 10)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:

10) tryb i formę przeprowadzania egzaminu semestralnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości

przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9077Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zq pkt 1)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, w tym:

1) przypadki, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44zd ust. 6 pkt 1,

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, oraz

podstawę tego dostosowania, z uwzględnieniem konieczności właściwego zapewnienia procesu kształcenia

uczniów

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9078Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zq pkt 2)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, w tym:

2) rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których realizacji uczeń może być zwolniony, przypadki,

w których to zwolnienie może nastąpić, rodzaje dokumentów będących podstawą zwolnienia oraz tryb i okres

zwolnienia, uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, specyfikę danych zajęć edukacyjnych

oraz celowość realizacji przez ucznia niektórych treści nauczania

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9079Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zq pkt 3)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, w tym:

3) zakres projektu edukacyjnego oraz warunki jego realizacji, z uwzględnieniem konieczności ujęcia w kryteriach

oceniania zachowania udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9080Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zq pkt 4)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, w tym:

4) skalę i formę ocen z zajęć edukacyjnych, ze wskazaniem, które z ocen według tej skali uznaje się za oceny pozytywne,

a które za negatywne, oraz skalę rocznej i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

z uwzględnieniem obszarów, które bierze się pod uwagę przy ocenianiu zachowania oraz konieczności zapewnienia

jednolitego systemu oceniania ucznia

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane