Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9081Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zq pkt 5)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, w tym:

5) zajęcia edukacyjne artystyczne, z których uczeń otrzymuje ocenę w trybie egzaminu promocyjnego

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9082Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zq pkt 6)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, w tym:

6) tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i promocyjnego z zajęć edukacyjnych

artystycznych oraz skład komisji egzaminacyjnych, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości

przeprowadzania tych egzaminów oraz udokumentowania ich przebiegu

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9083Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zq pkt 7)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, w tym:

7) tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w art. 44zla ust. 4

pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 2, skład

komisji, o których mowa w art. 44zla ust. 4, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia

tego sprawdzianu lub prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz odpowiedniego

udokumentowania pracy komisji

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9084Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zq pkt 8)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, w tym:

8) warunki promocji ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem,

z uwzględnieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, które wlicza się do średniej ocen,

a w przypadku szkoły artystycznej realizującej także kształcenie ogólne – oceny zachowania

 

 

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9085Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zq pkt 9)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, w tym:

9) tryb i zakres przeprowadzania egzaminu dyplomowego, a także skład komisji egzaminacyjnej,

z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia tego egzaminu oraz udokumentowania

jego przebiegu

 

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9086Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zq pkt 10)
2019-09-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, w tym:

10) warunki i tryb wyrażania przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez ucznia klasy lub realizowanie

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania danej klasy w ciągu dwóch kolejnych

lat

 

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9087Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 1)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

1) wykaz języków obcych nowożytnych, z których jest przeprowadzany sprawdzian, egzamin gimnazjalny

i egzamin maturalny

 

 

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9088Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 2)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

2) wykaz przedmiotów dodatkowych, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny, wraz ze wskazaniem

zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla jednego lub dwóch przedmiotów, na podstawie których jest przeprowadzany egzamin maturalny z danego przedmiotu dodatkowego

 

 

 

 

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Edukacji i Nauki
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9089Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 3)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

3) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu maturalnego, oraz tryb i sposób składania tej deklaracji

 

 

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Edukacji i Nauki
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9090Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 4)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

4) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji niezbędnych do

przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym informacji zawartych

w deklaracjach, o których mowa w art. 44zy i art. 44zzi

 

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Minister Edukacji Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9091Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 5)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

5) tryb wydawania opinii, o których mowa w art. 44zzr ust. 6 i 7

 

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Minister Edukacji Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9092Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 6)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

6) skład zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4

 

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Minister Edukacji Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9093Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 7)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

7) szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów, o których mowa w art. 44zzs

ust. 4

 

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Minister Edukacji Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9094Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 8)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

8) zakres informacji, które zamieszcza się w protokołach, o których mowa w art. 44zzs ust. 6

 

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Minister Edukacji Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9095Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 9)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

9) sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szkół, w tym tryb zgłaszania nieprawidłowości

w tym zakresie

 

 

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Minister Edukacji i Nauki
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9096Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 10)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, w tym:

10) czas trwania, sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów oraz części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w miejscu innym niż szkoła ze względu na stan zdrowia ucznia, słuchacza lub jego niepełnosprawność

 

 

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9097Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 11)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

11) termin przechowywania prac uczniów, słuchaczy i absolwentów oraz dokumentacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

 

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 • Minister Edukacji Narodowej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9098Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 12)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

12) osoby, które nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego i nie biorą udziału w przeprowadzaniu sprawdzianu,

egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, które mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas

tego sprawdzianu i tych egzaminów, w tym osoby, które mogą występować w charakterze obserwatorów podczas

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

 

 

 

 • Minister Edukacji i Nauki
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9099Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzza pkt 13)
2022-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, w tym:

13) wysokość opłat pobieranych za egzamin maturalny w przypadkach określonych w art. 44zzq ust. 1 oraz tryb

i termin złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

 

 

 

Minister Edukacji i Nauki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9100Dz.U. 2024 poz. 750
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(art. 44zzzv pkt 1)
2019-09-01

Art. 44zzzv. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

warunki i sposób przeprowadzania egzaminu zawodowego, w tym:

1) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu zawodowego, oraz tryb składania tej deklaracji

 

Minister Edukacji Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane