Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9081Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 4 ust.11 pkt 2)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób oceny przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 6,

tryb dokonywania wpisu do wykazu jednostek uprawnionych, rodzaje dokumentów składanych wraz

z wnioskiem o wpis do wykazu jednostek uprawnionych oraz szczegółowy zakres i tryb przekazywania

Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów przez jednostki uprawnione informacji dotyczących prowadzonego

przez nie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, mając na uwadze potrzebę zapewnienia wysokiego

poziomu merytorycznego i organizacyjno-technicznego oraz kompletność przekazywanych danych

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9082Dz.U. 2015 poz. 1011
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym

(art. 4 ust.11 pkt 1)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy i sposób odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego oraz rodzaje dokumentów potwierdzających

odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i zakres oświadczenia o odbyciu samokształcenia zawodowego, a także sposób udokumentowania i tryb rozpatrywania wniosku o odbycie obligatoryjnego

doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, mając na uwadze potrzebę zapewnienia

elastycznego i efektywnego systemu obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9083Dz.U. 2015 poz. 933
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 14 ust.4)
2016-01-01

Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań, określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
9084Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 98 ust.2 pkt 4)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
4) właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9085Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 98 ust.2 pkt 3)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb dokonywania wezwań

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9086Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 98 ust.2 pkt 2)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego zgłoszenia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9087Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 98 ust.2 pkt 1)
2016-11-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego zgłoszenia nie jest wymagane

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9088Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 80 ust.8)
2015-08-11

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia listy
agentów celnych oraz tryb dokonywania wpisu na listę, a także dokumenty dołączane do wniosku o wpis

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9089Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 70 ust.5)
2015-04-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, izbę celną lub izby celne, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9090Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 59 pkt 3)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
3) termin płatności należności celnych w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 3 lub 4 unijnego kodeksu
celnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9091Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 59 pkt 2)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2) termin, od którego możliwe jest korzystanie z odroczenia płatności należności celnych w przypadkach, o których mowa w art. 110 lit. b lub c unijnego kodeksu celnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9092Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 59 pkt 1)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) termin, w którym może być złożony wniosek o wydanie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności
celnych w przypadku, o którym mowa w art. 110 lit. a unijnego kodeksu celnego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9093Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 27 ust.2)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi wolne obszary celne, określa ich obszar i wyznacza osobę zarządzającego

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9094Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 27 ust.1)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumenty, które należy do niego dołączyć

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9095Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 19 ust.3)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wprowadzania na obszar celny Unii i wyprowadzania poza ten obszar, a także obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez tego ministra

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9096Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 17a ust.5)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, dane wymagane we
wnioskach o udzielenie pozwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz dokumenty załączane do tych wniosków, a także
szczegółowy sposób korzystania z uproszczenia, o którym mowa w ust. 2

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9097Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 10 ust.3 pkt 3)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i tryb wystawiania przez organy celne świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9098Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 10 ust.3 pkt 2)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru i wniosku o jego wystawienie
 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9099Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 10 ust.3 pkt 1)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne
pochodzenie towaru, oraz to świadectwo

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9100Dz.U. 2015 poz. 855
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw

(art. 7 pkt 6)
2016-12-31

 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 ustala Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,określając dla każdego badania:

6) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
Zamknięte - zrealizowane