Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9081Dz.U. 2022 poz. 1816
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 16 ust.15 pkt 1)
2021-08-20

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9082Dz.U. 2022 poz. 1816
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 16 ust.15 pkt 2)
2021-08-20

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób dokonywania kontroli i weryfikacji, o których mowa w ust. 2 i 7,

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9083Dz.U. 2022 poz. 1816
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 16 ust.15 pkt 3)
2021-08-20

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) procedurę uzyskiwania i cofania certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wykreślania z wykazu certyfikowanych jednostek badawczych

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9084Dz.U. 2011 Nr 92 poz. 529
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze

(art. 36 ust.8)
2012-11-07Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Miar określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat i tryb ich pobieraniaMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9085Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 1)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 1. wielkość i sposób obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej, które jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 12 ust. 2;

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9086Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 2a)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1: a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 21 ust. 1,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9087Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 2b)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1: b) poniesionej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2;

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9088Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 3)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, oznaczonej symbolem "O(zj)", o której mowa w art. 12 ust. 5;

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9089Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 4)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 4. współczynniki sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną.

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9090Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 19 ust.4 pkt 1)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 1. warunki i tryb organizowania i przeprowadzania przetargu, w tym powoływania i pracy komisji przetargowej,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9091Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 19 ust.4 pkt 2)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór deklaracji przetargowej

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9092Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6 pkt 1)
2011-08-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9093Dz.U. 2015 poz. 2167
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6)
2011-08-11Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór karty audytu efektywności energetycznej, o której mowa w ust. 1 pkt. 2,Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9094Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6 pkt 3)
2011-08-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9095Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6 pkt 4)
2011-08-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 4. dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9096Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6 pkt 5)
2011-08-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 5. sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o której mowa w ust. 3

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9097Dz.U. 2015 poz. 345
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 6 ust.10)
2014-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. wykaz leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9098Dz.U. 2015 poz. 345
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 6 ust.10)
2014-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. ilość leku recepturowego, którego dotyczy odpłatność ryczałtowa, oraz sposób obliczania kosztu sporządzania leku recepturowegoMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9099Dz.U. 2024 poz. 930
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 24 ust.7 pkt 2)
2023-11-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) minimalne wymagania, jakie muszą spełniać analizy, o których mowa w art. 25 pkt 14 lit. c i art. 25a pkt 14 oraz art. 26 pkt 2 lit. h oraz i

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9100Dz.U. 2024 poz. 930
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

(art. 35 ust.10 pkt 1)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób i procedury przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji;

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane