Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9101Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 38a ust.2 pkt 1a)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) elementy jakości dla klasyfikacji:

a) stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach i innych naturalnych zbiornikach wodnych, wodach przejściowych oraz wodach przybrzeżnych

 
Zamknięte - uchylone
 
9102Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 43 ust.4a)
2016-01-12

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

 
Zamknięte - uchylone
 
9103Dz.U. 2024 poz. 307
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

(art. 20a ust.3 pkt 2f)
2018-09-29

 Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2)    zasady potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, w tym:

f)  warunki składania podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP oraz autoryzacji przy nieodpłatnym wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej stosowanego do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy

 
Zamknięte - uchylone
 
9104Dz.U. 2023 poz. 2424
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

(art. 22 pkt 4)
2017-08-01

Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, sposób unieważnienia Karty oraz

wzory:

4) logo rodziny wielodzietnej

 
Zamknięte - uchylone
 
9105Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 38a ust.1 pkt 6)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska
określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, w tym:

6) wartości progowe będące normami jakości środowiska wyrażonymi jako stężenie danej substancji zanieczyszczającej,
grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik, które nie powinno być przekroczone
z uwagi na ochronę środowiska oraz zdrowie ludzi

 
Zamknięte - uchylone
 
9106Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 38a ust.1 pkt 5)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska
określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, w tym:

5) częstotliwość dokonywania oceny ich stanu

 
Zamknięte - uchylone
 
9107Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 38a ust.1 pkt 4)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska
określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych, w tym:

4) sposób prezentacji ich stanu

 
Zamknięte - uchylone
 
9108Dz.U. 2022 poz. 1539
Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

(art. 14 ust.2)
2021-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca jej składania oraz pouczeniem podatnika

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9109Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 28 §3 pkt 1)
2022-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia, uwzględniając przy ustalaniu wynagrodzenia rodzaj pobranego podatku, a także sprawność pobrania wynagrodzenia;

 

Otwarte - zaległe
 
9110Dz.U. 2023 poz. 1235
Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

(art. 14 ust.20 pkt 1)
2025-07-07

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres zagadnień, których znajomość jest wymagana do uzyskania poszczególnych rodzajów specjalizacji w zakresie przeprowadzania kontroli urzędowej

– mając na względzie rzetelność i przejrzystość przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, rzeczywiste koszty przeprowadzenia tego egzaminu i funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej, zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu kontroli urzędowej oraz spełniania przez jednostki certyfikujące warunków określonych w art. 29 lit. b ppkt ii rozporządzenia 2017/625.

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9111Dz.U. 2023 poz. 343
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

(art. 69h ust.4)
2024-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, akcji, na podstawie ust. 1, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu, o którym mowa w art. 56 ust. 1, oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.

Otwarte - niezaległe
 
9112Dz.U. 2023 poz. 1080
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 19 ust.5)
2024-03-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb współdziałania Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej, uwzględniając zakres współdziałania oraz podmioty uprawnione do jego organizacji i koordynacji.

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9113Dz.U. 2024 poz. 834
Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej

(art. 67)
2024-07-01

Art. 67. W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia,

przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, dotacji podmiotowej i celowej, mię-

dzy częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających

z ustawy budżetowej, a do czasu jego wejścia w życie dochody i wydatki są realizowane w ramach dotychczasowych części.

 

Otwarte - niezaległe
 
9114Dz.U. 2023 poz. 285
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 155 ust.8)
2021-10-05

Minister Sprawiedliwości, mając na uwadze warunki techniczne i organizacyjne oraz konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, może określić, w drodze rozporządzenia, terminy, od których w postępowaniach w sprawach z poszczególnych zakresów albo w poszczególnych sądach pismo procesowe będzie można wnosić także na adres do doręczeń elektronicznych sądu, a organy procesowe będą mogły dokonywać doręczeń na adresy do doręczeń elektronicznych wpisane do bazy adresów elektronicznych lub na adresy powiązane z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono pismo, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych strony albo uczestnika postępowania nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznazonego w ramach publicznej usługi hybrydowej

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9115Dz.U. 2024 poz. 340
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

(art. 15zzzzl ust.4)
2020-04-18

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi w drodze rozporządzenia sposób i tryb przekazywania i rozliczania dotacji, o której mowa w ust. 2, i dokumentowania kosztów objętych finansowaniem z tej dotacji, oraz wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9116Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 59 ust.2 pkt 2)
2023-04-01

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki:

2) przyjmowania upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9117Dz.U. 2023 poz. 1235
Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

(art. 14 ust.20 pkt 2)
2025-07-07

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w tym jego dokumentowanie

– mając na względzie rzetelność i przejrzystość przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, rzeczywiste koszty przeprowadzenia tego egzaminu i funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej, zapewnienie właściwego funkcjonowa-nia systemu kontroli urzędowej oraz spełniania przez jednostki certyfikujące warunków określonych w art. 29 lit. b ppkt ii rozporządzenia 2017/625.

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9118Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 78 ust.2)
2022-05-21

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych, a minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9119Dz.U. 2023 poz. 1235
Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

(art. 14 ust.20 pkt 3)
2025-07-07

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób powoływania i skład komisji kwalifikacyjnej oraz wymagania, jakie mają spełniać osoby powołane w skład komisji

– mając na względzie rzetelność i przejrzystość przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, rzeczywiste koszty przeprowadzenia tego egzaminu i funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej, zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu kontroli urzędowej oraz spełniania przez jednostki certyfikujące warunków określonych w art. 29 lit. b ppkt ii rozporządzenia 2017/625.

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9120Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 52b ust.3)
2022-02-13

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej

 

 
Zamknięte - zrealizowane