Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9101Dz.U. 2021 poz. 610
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 72 ust.2)
2019-11-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym przez wytwórców określonych w ust. 1, przy czym ilość i wartość tej energii elektrycznej obejmuje ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wynikającą z przeliczenia biogazu rolniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 62

 

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9102Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 72 ust.2)
2020-11-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku kalendarzowym przez wytwórców określonych w ust. 1, przy czym ilość i wartość tej energii elektrycznej obejmuje ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wynikającą z przeliczenia biogazu rolniczego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 62

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9103Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 132e ust.7)
2016-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz świadczeń przysługujących żołnierzom w związku z wyznaczeniem lub skierowaniem do pełnienia okresowej służby wojskowej poza granicami państwa, mając na uwadze świadczenia przysługujące członkom rodzin żołnierzy przebywającym z nimi za granicą, z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych zadań, zagrożeń dla zdrowia lub życia tych żołnierzy, a także istniejących w danym państwie warunków miejscowych

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9104Dz.U. 2023 poz. 1075
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(art. 62 ust.2)
2021-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki, tryb i formę współpracy, o której mowa w ust. 1

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9105Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 223 ust.5)
2017-03-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3, kierując się szczególnymi zadaniami, jakie wykonują funkcjonariusze.

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9106Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 4aa)
2016-07-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów i druków, o których mowa

w art. 4 pkt 5c lit. a i b

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Zamknięte - uchylone
 
9107Dz.U. 2024 poz. 564
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych

(art. 6)
2019-07-12

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz dokumentów publicznych kategorii drugiej i trzeciej

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9108Dz.U. 2024 poz. 555
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

(art. 2a)
2023-09-03

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV, biorąc pod uwagę:

1) zachowanie niezawodności i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego lub

2) konieczność realizacji obowiązków określonych w art. 15g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lub

3) konieczność budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, których łączna moc będzie równa lub większa niż 1 MW, w miejscach obsługi podróżnych zlokalizowanych wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej, o której mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 1, z późn. zm.), lub

4) znaczenie tych inwestycji dla wyprowadzenia mocy z systemu przesyłowego elektroenergetycznego

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9109Dz.U. 2022 poz. 1105
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 9 ust.5)
2022-01-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek administracyjnych wchodzących w skład azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 3

 

Minister Spraw Zagranicznych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9110Dz.U. 2023 poz. 1465
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 176 §2 pkt 1)
2017-05-04

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prac, o których mowa w § 1, obejmujący prace:

1) związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9111Dz.U. 2023 poz. 1465
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

(art. 176 §2 pkt 2)
2017-05-04

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz prac, o których mowa w § 1, obejmujący prace:

2) mogące mieć niekorzystny wpływ ze względu na sposób i warunki ich wykonywania, z uwzględnieniem rodzajów

czynników występujących w środowisku pracy i poziomu ich występowania

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9112Dz.U. 2024 poz. 75
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku

(art. 6)
2021-12-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedsięwzięć, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego i terminowego przygotowania i przeprowadzenia Igrzysk.

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9113Dz.U. 2024 poz. 545
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

(art. 118)
2018-06-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz realizowanych przez Inwestorów Inwestycji Towarzyszących, w szczególności inwestycji w linie kolejowe o znaczeniu państwowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, drogi publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, sieci przesyłowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepi-sów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9114Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 64b ust.13)
2011-09-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, o których mowa w ust. 1

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9115Dz.U. 2024 poz. 98
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 128 ust.2)
2017-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji, o których mowa w ust. 1,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9116Dz.U. 2024 poz. 98
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

(art. 60 ust.4a)
2019-03-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek służących do realizacji zadań Agencji

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9117Dz.U. 2024 poz. 125
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 8 ust.2 pkt 1)
2020-03-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, w których uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wskazując odrębnie dla każdej spółki:

1) podmiot, o którym mowa w ust. 1, właściwy do wykonywania w stosunku do tej spółki przekazanych uprawnień

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9118Dz.U. 2024 poz. 125
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 8 ust.2 pkt 2)
2020-03-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, w których uprawnienia, o których mowa w ust. 1, wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, wskazując odrębnie dla każdej spółki:

2) zakres przekazanych uprawnień

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9119Dz.U. 2024 poz. 94
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15

(art. 17 ust.6)
2019-09-26

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk w Urzędzie Komisji, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania, w tym stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk służbowych

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
9120Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 38c ust.3)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla etapu likwidacji różnych rodzajów obiektów jądrowych, a także zawartość raportu z likwidacji obiektu jądrowego,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane