Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9121Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 55a ust.2 pkt 1)
2019-09-05

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób wyliczenia kwoty, o której mowa w ust. 1 zdanie pierwsze

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9122Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 55a ust.2 pkt 2)
2019-09-05

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób i terminy przekazywania kwoty, o której mowa w ust. 1 zdanie pierwsze

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9123Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 55a ust.2 pkt 3)
2019-09-05

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i terminy rozliczania kwoty, o której mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, wraz ze wzorem rocznego roz-liczenia tej kwoty

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9124Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 56 ust.11)
2017-06-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób wyliczenia stawki

procentowej opłat, o których mowa w ust. 1 i 2

 

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9125Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 94n ust.3)
2019-09-12

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Rady Agencji

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9126Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 108 ust.9)
2017-06-21

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki dodatku kontrolerskiego,

o których mowa w ust. 1 i 2, tryb przyznawania dodatku kontrolerskiego oraz jego utraty, a także sposób i tryb

dokonywania oceny, o której mowa w art. 107

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9127Dz.U. 2024 poz. 1035
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(art. 110a ust.6)
2022-09-08

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej wydawanej przez Agencję oraz tryb wydawania, wymiany i zwrotu tej legitymacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9128Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 19 pkt 1a)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)wzory:a)wniosku o wydanie zezwolenia

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9129Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 19 pkt 1b)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)wzory:

 b) zezwolenia

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9130Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 19 pkt 1c)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)wzory:

 c) specjalnej cechy nadawanej do poświadczania wykonywania czynności objętej zezwoleniem

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9131Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 19 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje zabezpieczeń druków zezwoleń przed podrobieniem lub przerobieniem

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9132Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 20 pkt 1)
2019-01-01

 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz urządzeń niezbędnych do wykonywania instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw tachografów analogowych lub cyfrowych oraz szczegółowe wymagania, które muszą być spełnione przez te urządzenia

 

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9133Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 20 pkt 2)
2019-01-01

 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w pkt 1

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9134Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 20 pkt 3)
2019-01-01

 

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres i sposób dokumentowania wykonywanych czynności w zakresie posiadanego zezwolenia

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9135Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 20 pkt 4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 4) zakres i sposób pobierania danych dotyczących każdego użycia karty warsztatowej oraz przechowywania tych danych w postaci elektronicznej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9136Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 26 ust.6)
2018-09-03

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje czynności związanych z przeprowadzaniem badań, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 165/2014, i doprowadzeniem do prawidłowego działania tachografu oraz wysokość opłat za te czynności

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9137Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 28 ust.8)
2019-01-01

 Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór certyfikatu technika warsztatu oraz rodzaje zabezpieczeń druku certyfikatu przed podrobieniem lub przerobieniem

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9138Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 30 pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1)szczegółowy zakres i tryb przeprowadzania egzaminu z zakresu sprawdzania i przeglądów tachografów analogowych lub cyfrowych

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9139Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 30 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy tryb działania komisji egzaminacyjnej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9140Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 30 pkt 3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji egzaminacyjnej

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane