Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9141Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 30 pkt 4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór zaświadczenia potwierdzającego złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9142Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 38 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego wykładowcy prowadzącego podstawowe szkolenia i okresowe szkolenia

Otwarte - niezaległe
 
9143Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 38 pkt 3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowe programy i warunki techniczno-organizacyjne podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9144Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 38 pkt 4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór zaświadczenia o ukończeniu podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9145Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 39 pkt 1)
2018-09-03

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia dydaktycznego, jakie powinien posiadać podmiot szkolący

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9146Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 39 pkt 2)
2018-09-03

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe wymagania dotyczące wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego wykładowcy prowadzącego podstawowe szkolenia i okresowe szkolenia

  • Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9147Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 39 pkt 3)
2018-09-03

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowe programy i warunki techniczno-organizacyjne podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń

  • Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9148Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 39 pkt 4)
2018-09-03

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór zaświadczenia o ukończeniu podstawowych szkoleń i okresowych szkoleń

  • Minister Przedsiębiorczości i Technologii
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9149Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 41 ust.3 pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość:

1) stawki godzinowej za czas pracy pracownika administracji miar

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9150Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 41 ust.3 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość:

2) opłat za czynności, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 2-5 i 7

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9151Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 41 ust.3 pkt 3)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość:

3) opłaty za przystąpienie do egzaminu, o którym mowa w art. 29 ust. 1

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9152Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 45 ust.1 pkt 1)
2023-03-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzory kart do tachografów cyfrowych i ich opis

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9153Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 45 ust.1 pkt 2)
2023-03-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2) wzory formularzy wniosków o wydanie, przedłużenie lub wymianę kart oraz szczegółowe wymogi techniczne dotyczące załączników do wniosków

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9154Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 45 ust.1 pkt 3a)
2023-03-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty i wydanie, przedłużenie lub wymianę karty, przy czym łączna wysokość tych opłat nie może przekroczyć:

a) 200 zł - w przypadku karty kierowcy

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9155Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 45 ust.1 pkt 3b)
2023-03-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty i wydanie, przedłużenie lub wymianę karty, przy czym łączna wysokość tych opłat nie może przekroczyć:

 b) 300 zł - w przypadku karty przedsiębiorstwa

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9156Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 45 ust.1 pkt 3c)
2023-03-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty i wydanie, przedłużenie lub wymianę karty, przy czym łączna wysokość tych opłat nie może przekroczyć:

c) 300 zł - w przypadku karty warsztatowej

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9157Dz.U. 2024 poz. 1037
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach

(art. 45 ust.1 pkt 3d)
2023-03-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość opłat za rozpatrzenie wniosku o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty i wydanie, przedłużenie lub wymianę karty, przy czym łączna wysokość tych opłat nie może przekroczyć:

d) 300 zł - w przypadku karty kontrolnej

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9158Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 38 ust.6)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, gwarantowaną dostępność oraz gwarantowaną pojemność skrzynek doręczeń dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych, uwzględniając charakter podmiotów publicznych korzystających ze skrzynki doręczeń, w tym wykorzystywanie przez te podmioty reguł przekazywania korespondencji do innych systemów teleinformatycznych w sposób automatyczny

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9159Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 50 pkt 1)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, z tym że doręczenie przesyłki nastąpi w czasie nie dłuższym niż 6 dni od dnia nadania

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9160Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 50 pkt 2a)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące przyjmowania i doręczania przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, w tym:

a) sposób przekazywania i warunki przyjmowania przesyłek listowych

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane