Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9161Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 50 pkt 2b)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące przyjmowania i doręczania przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, w tym:

b) sposób ustalania, czy przesyłka listowa nadaje się do przekształcenia w postać papierową

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9162Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 50 pkt 2c)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące przyjmowania i doręczania przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, w tym:

c) szczegółowy tryb postępowania, w przypadku gdy przesyłka listowa nie nadaje się do przekształcenia w postać papierową

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9163Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 50 pkt 2d)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące przyjmowania i doręczania przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, w tym:

d) maksymalny czas przechowywania przez operatora wyznaczonego przesyłek listowych nadanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ramach publicznej usługi hybrydowej

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9164Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 50 pkt 2e)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące przyjmowania i doręczania przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, w tym:

e) sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłki listowej w ramach publicznej usługi hybrydowej jako przesyłki rejestrowanej, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, w tym formę i sposób wystawiania dokumentu elektronicznego potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowane

 

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9165Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 50 pkt 2f)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące przyjmowania i doręczania przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, w tym:

f) terminy odbioru przesyłek listowych z placówki pocztowej operatora wyznaczonego i sposób postępowania z przesyłkami nieodebranymi

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9166Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 50 pkt 2g)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące przyjmowania i doręczania przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, w tym:

g) wymagania w zakresie opakowania przesyłek listowych

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9167Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 50 pkt 2h)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące przyjmowania i doręczania przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, w tym:

h) sposób przekształcenia w postać papierową, w tym rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu oraz innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9168Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 50 pkt 3)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

3) okoliczności uznania usług za niewykonane lub nienależycie wykonane

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9169Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 50 pkt 4)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

4) maksymalną łączną wielkość załączników w pojedynczej korespondencji

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9170Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 52 ust.5)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności oraz minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla każdej z usług metodologię ustalania opłat, o których mowa w ust. 1

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9171Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 57 ust.4 pkt 1)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności oraz minister właściwy do spraw informatyzacji określą, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki, jakim ma odpowiadać reklamacja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9172Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 57 ust.4 pkt 2)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności oraz minister właściwy do spraw informatyzacji określą, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego

 

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9173Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 57 ust.4 pkt 3)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności oraz minister właściwy do spraw informatyzacji określą, w drodze rozporządzenia:

3) sposób wnoszenia reklamacji

 

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9174Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 57 ust.4 pkt 4)
2021-01-22

Minister właściwy do spraw łączności oraz minister właściwy do spraw informatyzacji określą, w drodze rozporządzenia:

4) termin wnoszenia reklamacji

 

 

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9175Dz.U. 2024 poz. 1045
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

(art. 155 ust.8)
2021-10-05

Minister Sprawiedliwości, mając na uwadze warunki techniczne i organizacyjne oraz konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, może określić, w drodze rozporządzenia, terminy, od których w postępowaniach w sprawach z poszczególnych zakresów albo w poszczególnych sądach pismo procesowe będzie można wnosić także na adres do doręczeń elektronicznych sądu, a organy procesowe będą mogły dokonywać doręczeń na adresy do doręczeń elektronicznych wpisane do bazy adresów elektronicznych lub na adresy powiązane z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono pismo, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych strony albo uczestnika postępowania nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznazonego w ramach publicznej usługi hybrydowej

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9176Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 7 ust.5)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego określi, w drodze rozporządzenia, zakres ryzyk, o których mowa w ust. 3, oraz szczegółowe czynniki uwzględniane przy ich ocenie

 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9177Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 2a)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1: a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 21 ust. 1,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9178Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 2b)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1: b) poniesionej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2;

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9179Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 4)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 4. współczynniki sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną.

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9180Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 1)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 1. wielkość i sposób obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej, które jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 12 ust. 2;

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane