Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9201Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 4)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 4. sposób dokumentowania kwalifikacji niezbędnych do powołania w skład komisji kwalifikacyjnej, w tym w szczególności wykształcenia i stażu pracy,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone
 
9202Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 35a ust.4)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i szóste, gromadzonych w rejestrze oraz sposób uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9203Dz.U. 2024 poz. 1050
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

(art. 10b ust.4)
2020-12-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób używania wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej oraz wzory znaków graficznych i typograficznych lub sposób tworzenia takich znaków oraz zakres i sposób ich stosowania, mając na uwadze zapewnienie jednolitości i spójności w ich prezentowaniu przy zachowaniu nienaruszalności wzorów symboli Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
9204Dz.U. 2024 poz. 1050
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

(art. 14 ust.3)
2022-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb działania Rady Legislacyjnej, wysokość wynagrodzenia członków Rady Legislacyjnej oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Rady Legislacyjnej, a także szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty wynagrodzenia

 

 

 

 

 

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9205Dz.U. 2024 poz. 1050
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

(art. 39 ust.1aa)
2023-08-19

W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

 

 

 

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM
Otwarte - zaległe
 
9206Dz.U. 2024 poz. 1061
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(art. 10312 §2 pkt 1a)
2015-10-18

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wzór wykazu inwentarza obejmujący:

a)  dane, o których mowa w art. 10311 § 3

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9207Dz.U. 2024 poz. 1061
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(art. 10312 §2 pkt 1b)
2015-10-18

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wykazu inwentarza obejmujący:

b) imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9208Dz.U. 2024 poz. 1061
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(art. 10312 §2 pkt 1c)
2015-10-18

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wzór wykazu inwentarza obejmujący:

c)  imię i nazwisko, numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer winnym właściwym rejestrze, ewidencji lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, oraz adres składającego wykaz inwentarza

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9209Dz.U. 2024 poz. 1061
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(art. 10312 §2 pkt 1d)
2015-10-18

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wzór wykazu inwentarza obejmujący:

d)  pouczenie składającego wykaz inwentarza co do obowiązku jego uzupełnienia, w przypadkach wskazanych w art. 10311 § 4

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9210Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 8 ust.11 pkt 1)
2015-12-07

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalny zakres postanowień umowy, o której mowa w ust. 1, zawieranej między ministrem właściwym do

spraw gospodarki morskiej a uznaną organizacją

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9211Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 8 ust.11 pkt 2)
2015-12-07

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowy sposób i tryb sprawowania nadzoru nad uznanymi organizacjami upoważnionymi do wykonywania

zadań administracji morskiej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9212Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 8 ust.11 pkt 3)
2015-12-07

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 9

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9213Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 8a ust.10)
2023-03-11

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 9, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę zakres zadań administracji morskiej, o których mowa w ust. 1, realizowanych przez upoważnioną uznaną organizację.

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
9214Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 12 ust.2)
2013-10-28

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie budowy statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia dla statków nieobjętych umowami międzynarodowymi bądź uzna za obowiązujące w tymzakresie wymagania określone w przepisach technicznych uznanej organizacji lub podmiotu,o którym mowa w art. 26 ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9215Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 17 ust.7 pkt 1)
2015-12-07

 Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki i tryb uznawania, odnowienia uznania i zmiany zakresu uznania usług stacji atestacji,

o których mowa w ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9216Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 17 ust.7 pkt 2)
2015-12-07

 Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2)    szczegółowy sposób sprawowania nadzoru nad stacjami atestacji

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9217Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 17 ust.7 pkt 3)
2015-12-07

 Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wzór świadectwa uznania dla stacji atestacji

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9218Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 18 ust.3)
2023-03-11

Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, organy inspekcyjne dla jednostek pływających Straży Granicznej, Policji i Służby Ochrony Państwa, rodzaje przeglądów i inspekcji oraz tryb ich dokonywania, a także rodzaje i wzory dokumentów jednostek pływających, uwzględniając specyficzny charakter zadań wykonywanych przez te jednostki pływające.

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
9219Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 18 ust.4)
2023-03-11

Minister Obrony Narodowej może określić, w drodze rozporządzenia, organy inspekcyjne dla jednostek pływających Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, rodzaje przeglądów i inspekcji, oraz tryb ich dokonywania, uwzględniając specyficzny charakter zadań wykonywanych przez te jednostki pływające.

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9220Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 23 ust.4)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, terminy, tryb i zakres przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji i audytów, a także rodzaje i wzory certyfikatów

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane