Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9201Dz.U. 2023 poz. 1502
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38z pkt 1)
2025-05-31

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny:

1) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
9202Dz.U. 2023 poz. 1502
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38z pkt 2)
2025-05-31

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny:

2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół, przeznaczonych na realizację działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b-d rozporządzenia 2017/40

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
9203Dz.U. 2023 poz. 1502
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych

(art. 38z pkt 3)
2025-05-31

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie do dnia 31 maja na kolejny rok szkolny:

3) wysokość stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2017/40

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
9204Dz.U. 2023 poz. 1809
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej

(art. 18a ust.2)
2025-06-28

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej pracowników Biura Rzecznika przeprowadzających kontrole w zakresie spełniania wymagań dostępności usług bankowości detalicznej w rozumieniu art. 5 pkt 30 ustawy, o której mowa w art. 17 ust. 2a, termin ważności legitymacji służbowej, okoliczności uzasadniające jej wymianę i zwrot oraz postępowanie w razie utraty legitymacji służbowej, biorąc pod uwagę przeznaczenie tego dokumentu oraz konieczność właściwego jego zabezpieczenia przed przerobieniem lub podrobieniem oraz użyciem przez osobę nieuprawnioną.

 

Otwarte - niezaległe
 
9205Dz.U. 2023 poz. 1094
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(art. 24 ust.5 pkt 2)
2025-06-29

Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

2) minimalny zakres udostępnianych informacji

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9206Dz.U. 2023 poz. 1094
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(art. 24 ust.5 pkt 1)
2025-06-29

Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób udostępniania informacji

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9207Dz.U. 2023 poz. 1094
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(art. 24 ust.5 pkt 3)
2025-06-29

Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

3) formę udostępniania informacji

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9208Dz.U. 2023 poz. 1094
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(art. 24 ust.5 pkt 4)
2025-06-29

Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

4) częstotliwość aktualizacji udostępnianych informacji

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9209Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 83g ust.1)
2025-07-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 30 września każdego roku, referencyjną cenę operacyjną, mając na uwadze:

1) istotne parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania instalacji odnawialnego źródła energii;

2) założenia dotyczące technicznych warunków pracy instalacji odnawialnego źródła energii, w tym sprawności

wytwarzania energii elektrycznej lub biogazu rolniczego, współczynniki wykorzystania dostępnej mocy elek-

trycznej, współczynniki zużycia wytworzonej energii elektrycznej i biogazu rolniczego na pokrycie potrzeb włas-

nych oraz na pokrycie strat powstających przed wprowadzeniem energii elektrycznej do sieci;

3) koszty operacyjne, ponoszone w okresie eksploatacji, w którym instalacja odnawialnego źródła energii podlega

mechanizmom i instrumentom wsparcia;

4) przewidywane kształtowanie się cen biomasy i innych paliw;

5) wpływ instalacji odnawialnego źródła energii na środowisko naturalne, w tym na redukcję emisji zanieczyszczeń

atmosferycznych, w szczególności metanu;

6) zrównoważone zagospodarowanie zasobów wodnych;

7) cele gospodarcze i społeczne, w tym udział wykorzystywanych technologii do wytwarzania energii lub paliw

z odnawialnych źródeł energii w tworzeniu nowych miejsc pracy;

8) oszczędności energii pierwotnej uzyskanej w wyniku jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła,

chłodu lub paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych.

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9210Dz.U. 2023 poz. 241
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

(art. 75b ust.5)
2025-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o sprzedawcach, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w informacji o sprzedawcach oraz potrzebę jej ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
9211Dz.U. 2023 poz. 241
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

(art. 75u ust.10)
2025-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej formularza rejestracyjnego, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w tym formularzu oraz potrzebę jego ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
9212Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 70i ust.2)
2025-07-01

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego, maksymalną moc zainstalowaną elektryczną poszczególnych rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii, o których mowa w ust. 1, dla których w kolejnym roku kalendarzowym Prezes URE może wydać zaświadczenie, o którym mowa w art. 70h ust. 5, biorąc pod uwagę:

1) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;

2) potrzebę ochrony środowiska naturalnego;

3) potrzebę zapewnienia zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi;

4) cele gospodarcze i społeczne.

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9213Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 83c ust.2)
2025-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji na wsparcie operacyjne w tym roku kalendarzowym przez wytwórców określonych w ust. 1.

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9214Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 111 ust.7a pkt 4)
2025-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych, o których mowa w ust. 3a pkt 4 i 11

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
9215Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 111 ust.7a pkt 3)
2025-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących mające znaczenie dla ewidencjonowania, w tym warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
9216Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 111 ust.7a pkt 1)
2025-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym kas o zastosowaniu specjalnym dla danego rodzaju czynności, oraz warunki i sposób używania kas rejestrujących, w tym sposób zakończenia używania kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas, sposób wystawiania dokumentów z kas rejestrujących i szczególne przypadki wydawania nabywcy dowodu sprzedaży oraz rodzaje dokumentów składanych w związku z używaniem kas rejestrujących, sposób ich składania oraz wzory tych dokumentów, uwzględniając potrzebę właściwego prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników, o których mowa w ust. 1, oraz potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu sprzedaży przy zastosowaniu tych kas przez podatników, jak również zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku i prawidłowości końcowego rozliczenia pracy kas rejestrujących

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
9217Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 145a ust.15 pkt 4)
2025-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych, o których mowa w art. 111 ust. 3a pkt 4 i 11, uwzględniając potrzebę sprawdzenia poprawnego działania kasy rejestrującej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w zakresie prawidłowego prowadzenia ewidencji sprzedaży, przechowywania zarejestrowanych w niej danych, wydawania konsumentowi dowodów nabycia towarów i usług oraz wydawania innych dokumentów fiskalnych

 

 

Minister FinansówAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - niezaległe
 
9218Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 111b ust.3 pkt 2)
2025-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania techniczne dla kas rejestrujących, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich używania, w tym sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy ich użyciu, sposób zakończenia ich używania w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas oraz sposób wystawiania dokumentów z kas rejestrujących i szczególne przypadki wydawania nabywcy dowodu sprzedaży

– uwzględniając potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu lub nieprawidłowemu prowadzeniu ewidencji sprzedaży przez podatników oraz zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, a także bezpiecznego przesyłania tych danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas, konieczność zapewnienia nabywcy prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów i usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość sprawdzenia przez niego prawidłowości zaewidencjonowania sprzedaży i wystawiania dowodu potwierdzającego jej dokonanie oraz optymalne dla danego rodzaju sprzedaży rozwiązania techniczne dla tych kas.

 

 

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9219Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 145a ust.15 pkt 1)
2025-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, w tym kas o zastosowaniu specjalnym dla specyficznego rodzaju działalności, oraz warunki i sposób używania przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, w tym sposób zakończenia używania tych kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas, oraz sposób wystawiania dokumentów z kas rejestrujących i szczególne przypadki wydawania nabywcy dowodu sprzedaży, uwzględniając potrzebę właściwego prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu tych kas przez podatników oraz potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu sprzedaży przy ich zastosowaniu, jak również zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku i prawidłowości końcowego rozliczenia pracy tych kas

 

Minister FinansówAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - niezaległe
 
9220Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 145a ust.15 pkt 2)
2025-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) termin zgłoszenia kasy rejestrującej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, rodzaje dokumentów, które są składane w związku z używaniem takiej kasy, sposób ich składania oraz wzory tych dokumentów, uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowego prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu takich kas oraz zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku

 

 

 

Minister FinansówAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - niezaległe