Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9221Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 23 ust.5 pkt 1)
2026-03-11

 Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje, terminy, tryb i zakres przeprowadzania inspekcji jachtów morskich, w zależności od rodzaju i długości jachtu oraz używania jachtu zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa, w tym rodzaje jachtów, na których nie przeprowadza się inspekcji

- kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa jachtów morskich, z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie wymagań dotyczących państwa bandery

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9222Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 23 ust.5 pkt 2)
2026-03-11

 Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2)    elementy, jakie zawiera instrukcja bezpieczeństwa jachtu morskiego, oraz wytyczne dotyczące jej opracowania oraz stosowania

- kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa jachtów morskich, z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie wymagań dotyczących państwa bandery

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9223Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 23 ust.5 pkt 3)
2026-03-11

 Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

3)    sposób weryfikowania przez organ inspekcyjny prawidłowości opracowania i sprawdzenia wpływu stosowania instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego na poziom ryzyka wystąpienia zagrożeń zidentyfikowanych w związku z prowadzoną działalnością lub uprawianą żeglugą

- kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa jachtów morskich, z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie wymagań dotyczących państwa bandery

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9224Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 23 ust.5 pkt 4)
2026-03-11

 Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

4)    wzór karty bezpieczeństwa jachtu morskiego

- kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa jachtów morskich, z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie wymagań dotyczących państwa bandery

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9225Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 26 ust.2b)
2015-12-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 2a, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9226Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 28 ust.4)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, kierując się koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska w odniesieniu do:

1) statków, których przynależność jest zmieniana z obcej na polską, oraz

2) statków zarejestrowanych w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej przed wpisaniem do polskiego rejestru okrętowego

– określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania oceny stanu technicznego statku oraz wymagane warunki, jakie statek powinien spełniać, aby został wpisany do polskiego rejestru okrętowego, w tym maksymalny wiek statku oraz kategorie statków, do których warunki te nie mają zastosowania

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
9227Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 1)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób funkcjonowania inspekcji państwa portu

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9228Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 2)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb przeprowadzania inspekcji przez inspektora inspekcji państwa portu

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9229Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 3)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres i sposób przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9230Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 4)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

4) listę dokumentów podlegających inspekcji

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9231Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 5)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

5) czynniki nadrzędne i nieprzewidziane okoliczności uzasadniające przeprowadzenie inspekcji dodatkowej

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9232Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 6)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób kwalifikowania statków do inspekcji

 

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9233Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 7)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

7) okoliczności przeprowadzania inspekcji bardziej szczegółowej

 

 

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9234Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 8)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

8) szczegółowe kryteria uzasadniające zatrzymanie statku i wstrzymanie operacji

 

 

 

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9235Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 9)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

9) szczegółowe kwalifikacje wymagane od inspektora inspekcji państwa portu

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9236Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 10)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

10) wzór dokumentu identyfikacyjnego inspektora inspekcji państwa portu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9237Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 11)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

11) sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9238Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 58 pkt 12)
2020-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

12) wzory decyzji, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 6, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1, art. 49 ust. 9, art. 50 ust. 1 i 6 oraz w art. 54 ust. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9239Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 64 ust.5)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb uznania egzaminu dyplomowego w uczelni, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 lub 2, za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym oraz sposób rejestracji wyników tych egzaminów, mając na uwadze wymagania egzaminacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 lub art. 74 ust. 4 oraz zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia.

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
9240Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 68 pkt 1.)
2018-04-30

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1. szczegółowe wymagania kwalifikacyjne do zajmowania stanowisk na statkach morskich, w tym również na statkach nieobjętych umowami, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 - 4, warunki przyznawania i odnawiania dokumentów, o których mowa w art. 63, wzory tych dokumentów i sposób ich ewidencji, a także sposób obliczania czasu praktyki pływania na statkach

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane