Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9241Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 68 pkt 2.)
2018-04-30

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki, jakie powinny spełniać osoby posiadające zagraniczne dyplomy lub świadectwa wydane na podstawie

umów międzynarodowych, ubiegające się o stanowiska oficerskie lub nieoficerskie na statkach

o polskiej przynależności

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9242Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 68 pkt 3.)
2018-04-30

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wzory zaświadczeń o pełnieniu wachty nawigacyjnej lub maszynowej, wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 3, wzory zaświadczeń potwierdzających odbycie lub zaliczenie praktyki pływania

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9243Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 68 pkt 4.)
2018-04-30

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

4)    rodzaje uprawnień zawodowych wynikających z poszczególnych dokumentów kwalifikacyjnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9244Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 70 ust.4)
2027-02-09

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wymagane dla członków załóg jachtów komercyjnych kwalifikacje i przeszkolenia według Konwencji STCW oraz warunki ich uzyskiwania, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania do wykonywania obowiązków członków załóg na jachtach komercyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi oraz zdrowia i życia przebywających na nich osób, a także mając na uwadze istniejące systemy kwalifikacji sportowych i zawodowych członków załóg.

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
9245Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 70 ust.5 pkt 2)
2027-02-09

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, zostaną określone również:

2) ramowe programy szkoleń i przeszkoleń

- z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia właściwego przygotowania do wykonywania obowiązków członków załóg na jachtach komercyjnych, bezpieczeństwa żeglugi oraz określenia zakresu informacji niezbędnych do weryfikacji ważności kwalifikacji członków załóg takich jachtów

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
9246Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 70 ust.5 pkt 4)
2027-02-09

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, zostaną określone również:

4) wymagania egzaminacyjne dla poszczególnych dokumentów kwalifikacyjnych

- z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia właściwego przygotowania do wykonywania obowiązków członków załóg na jachtach komercyjnych, bezpieczeństwa żeglugi oraz określenia zakresu informacji niezbędnych do weryfikacji ważności kwalifikacji członków załóg takich jachtów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
9247Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 70 ust.5 pkt 5)
2027-02-09

W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, zostaną określone również:

5) wzory dokumentów kwalifikacyjnych dla członków załóg jachtów komercyjnych i sposób ewidencji tych dokumentów

- z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia właściwego przygotowania do wykonywania obowiązków członków załóg na jachtach komercyjnych, bezpieczeństwa żeglugi oraz określenia zakresu informacji niezbędnych do weryfikacji ważności kwalifikacji członków załóg takich jachtów

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
9248Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 74 ust.4)
2026-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, ramowe programy

szkoleń wraz z wymaganiami egzaminacyjnymi i ramowe programy przeszkoleń wraz z warunkami wstępnymi

i warunkami zaliczania tych przeszkoleń, o których mowa w ust. 1, uwzględniając postanowienia Konwencji

STCW i konieczność właściwego przygotowania członków załóg statków morskich do wykonywania obowiązków.

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
9249Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 74 ust.6)
2015-12-07

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzory książek praktyk

w dziale pokładowym i dziale maszynowym

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9250Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 74 ust.7)
2027-02-09

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia poszczególnych szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych, mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia kadr morskich zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW.

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
9251Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 76 ust.4 pkt 1)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1)    warunki i tryb uznawania, zmiany zakresu uznania, potwierdzania uznania, odnawiania, zawieszania i cofania uznania morskich jednostek edukacyjnych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9252Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 76 ust.4 pkt 2)
2013-07-25

 Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i sposób przeprowadzania audytów,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9253Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 76 ust.4 pkt 3)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

3. sposób sporządzania i aktualizacji listy audytorów

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9254Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 76 ust.4 pkt 4)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

4. wysokość wynagrodzenia i warunki wynagradzania członków zespołu audytującego oraz ekspertów, w zależności od zakresu przeprowadzanego audytu

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9255Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 76 ust.4 pkt 5)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

5. wzory dokumentów stosowanych przy przeprowadzaniu audytów morskich jednostek edukacyjnych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9256Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 78 ust.2)
2015-12-07

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, ramowe programy dodatkowych

szkoleń, o których mowa w ust. 1, szczegółowe warunki wstępne oraz warunki zaliczeń tych szkoleń,

a także wzory dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9257Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 80 ust.3)
2015-11-09

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór certyfikatu

bezpiecznej obsługi statku oraz warunki ustalania składu załogi statku przez dyrektora urzędu morskiego

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9258Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 83 ust.2)
2026-03-11

Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określą, w drodze rozporządzenia, zakres stosowania międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu do jednostek pływających Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Straży Granicznej, Policji i Służby Ochrony Państwa, mając na celu bezpieczne uprawianie żeglugi przez te jednostki pływające.

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9259Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 86 ust.6)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób oznakowania nawigacyjnego polskich obszarów morskich

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9260Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 86 ust.10)
2013-07-25

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wykazy obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej, strefy całorocznej eksploatacji oraz, gdy jest to uzasadnione, strefy czasowo ograniczonej eksploatacji w pasażerskiej żegludze krajowej

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane