Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9261Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 64b ust.13)
2011-09-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek, o których mowa w ust. 1

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9262Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 59a ust.7)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk, o których mowa w ust. 4, oraz sposób i tryb przeprowadzania kontroli sprawdzającej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9263Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 126 ust.5)
2011-09-18

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i warunki wykonywania lotów przez bezzałogowe statki powietrzne w polskiej przestrzeni powietrznej oraz procedury współpracy operatorów tych statków z instytucjami zapewniającymi służby ruchu lotniczego

Minister Infrastruktury Uzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
9264Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 121 ust.5a)
2011-09-18

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób tworzenia lotniskowych cywilnych organów służb ruchu lotniczego na lotniskach kontrolowanych i niekontrolowanych

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
9265Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 1a)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki i tryb oraz kryteria rozdziału środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie: a) zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie, o którym mowa w art. 22b,Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9266Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 4)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wzór wniosku o dofinansowanie;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9267Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 1b)
2011-08-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki i tryb oraz kryteria rozdziału środków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie: b) obowiązku użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 183 i 197;

Minister Infrastruktury Brak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
9268Dz.U. 2006 Nr 100 poz. 696
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. terminy składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9269Dz.U. 2006 Nr 100 poz. 696
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. szczegółowe warunki i tryb przekazywania i rozliczania dofinansowaniaMinister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9270Dz.U. 2013 poz. 1393
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 22c pkt 2)
2011-08-19Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie;Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9271Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6 pkt 5)
2011-08-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 5. sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o której mowa w ust. 3

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9272Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6 pkt 1)
2011-08-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9273Dz.U. 2015 poz. 2167
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6)
2011-08-11Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór karty audytu efektywności energetycznej, o której mowa w ust. 1 pkt. 2,Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9274Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6 pkt 3)
2011-08-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9275Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 28 ust.6 pkt 4)
2011-08-11

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 4. dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9276Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 1)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób przeprowadzenia i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w art. 29 pkt 4 i 5,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone
 
9277Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 3)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 3. kryteria, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz tryb ich powoływania,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone
 
9278Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 2)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb przeprowadzania sprawdzenia wymagań, o których mowa w art. 29 pkt 1 - 3,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone
 
9279Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 5)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość opłaty za przeprowadzanie egzaminu

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone
 
9280Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 4)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 4. sposób dokumentowania kwalifikacji niezbędnych do powołania w skład komisji kwalifikacyjnej, w tym w szczególności wykształcenia i stażu pracy,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone