Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9281Dz.U. 2024 poz. 167
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

(art. 42f ust.1)
2030-07-01

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wydanie karty pobytu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając: 1) dane i informacje, o których mowa w ust. 1; 2) konieczność zapewnienia czytelności i kompletności wzoru formularza wniosku o wydanie karty pobytu, o którym mowa w ust. 1.

 

Otwarte - niezaległe
 
9282Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 654 pkt 1)
2022-04-23

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, podejmuje decyzję o uruchomieniu

Planu, w drodze rozporządzenia, w którym określa:

1) przyczynę uruchomienia Planu

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9283Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 654 pkt 2)
2022-04-23

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, podejmuje decyzję o uruchomieniu

Planu, w drodze rozporządzenia, w którym określa:

2) zakres uruchomienia Planu

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9284Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 654 pkt 3)
2022-04-23

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, podejmuje decyzję o uruchomieniu

Planu, w drodze rozporządzenia, w którym określa:

3) przedsiębiorców, u których uruchamia się Plan

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9285Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 654 pkt 4)
2022-04-23

Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, podejmuje decyzję o uruchomieniu

Planu, w drodze rozporządzenia, w którym określa:

4) termin uruchomienia Planu

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9286Dz.U. 2023 poz. 742
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 444 ust.3)
2024-10-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
9287Dz.U. 2023 poz. 1815
Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

(art. 47)
2023-01-06

Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, środki, o których mowa wart. 269 ust. 1 lit.e rozporządzenia2016/429, mając na względzie cele określone w art. 108 ust. 1 lit.a i b oraz ust. 5 lit. a rozporządzenia 2016/429.

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
9288Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 20 pkt 2)
2025-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w:

2) zgłoszeniach, októrych mowa wart.19 ust.1, 2 i ust.3 pkt 2

- wraz z niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność zapewniania organom podatkowym informacji o podatnikach lub podmiotach dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych oraz umożliwienia monitorowania wykorzystania wyrobów akcyzowych zgodnie z ich przeznaczeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
9289Dz.U. 2024 poz. 688
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich

(art. 4 ust.7)
2021-04-16

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, wdrodze rozporządzenia, wykaz badań diagnostycznych, które mogą być wykonywaneprzez farmaceutę sprawującego opiekę farmaceutyczną

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
9290Dz.U. 2024 poz. 688
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich

(art. 4e ust.4)
2021-04-16

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii NRA, określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” oraz rodzaje zabezpieczenia przed przerobieniem, podrobieniem lub sfałszowaniem

 

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
9291Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 90 ust.12)
2023-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których podatnik ma prawo uznać, że proporcja określona zgodnie z ust. 2-8, która przekroczyła 98%, a kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była równa lub większa niż 10 000 zł, wynosi 100%, oraz warunki ich stosowania, uwzględniając uwarunkowania obrotu gospodarczego oraz specyfikę wykonywanych czynności.

Otwarte - zaległe
 
9292Dz.U. 2024 poz. 356
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 37a ust.9)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1

 

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
9293Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 70 ust.3)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznaczy dyrektora lub dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 2. Rozporządzenie powinno szczegółowo określać zakres spraw, które może prowadzić wyznaczony dyrektor izby administracji skarbowej, uwzględniając potrzebę sprawnego wykonywania zadań oraz jednolitości postępowania.

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9294Dz.U. 2023 poz. 1542
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(art. 7e ust.6)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wydanie WIA, mając na względzie zakres danych określonych w ust. 2 oraz potrzebę ujednolicenia składanych wniosków i zapewnienia sprawnej obsługi wnioskodawców.

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9295Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 175f pkt 1a)
2023-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb:

a) sporządzania i opiniowania planu przeglądu wydatków

- mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji przeglądu wydatków oraz potrzebę osiągnięcia celu przeglądu wydatków

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9296Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 175f pkt 2)
2023-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób monitorowania przez Ministra Finansów wykorzystania propozycji zmian, o których mowa w art. 175e ust. 2 i 3

- mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji przeglądu wydatków oraz potrzebę osiągnięcia celu przeglądu wydatków

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9297Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 33 ust.2)
2024-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określi, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych i ich podział między podmioty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - zaległe
 
9298Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 9 ust.5 pkt 2)
2025-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia:

2) podatników innych niż określeni w ust. 1d zwolnionych z obowiązku prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych i ich przesyłania na podstawie ust. 1c, oraz spółki niebędące osobami prawnymi zwolnione z takich obowiązków

– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ksiąg.

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
9299Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 175f pkt 1b)
2023-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb:

b) sporządzania i uzgadniania programu przeglądu wydatków oraz raportu

- mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji przeglądu wydatków oraz potrzebę osiągnięcia celu przeglądu wydatków

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9300Dz.U. 2003 Nr 188 poz. 1840
Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw

(art. 10 ust.7)
2024-11-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określa corocznie, w drodze rozporządzenia, wykaz gmin, o których mowa w ust. 5, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok poprzedni, mając na uwadze sprawne przekazanie subwencji

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - niezaległe