Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9281Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 6)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór wniosków, o których mowa w ust. 4

- mając na względzie zapewnienie jednolitego sposobu numeracji rachunków płatniczych oraz identyfikacji dostawców zgodnej z obowiązującymi standardami

 

 

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9282Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 14f ust.1 pkt 1)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KNF, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wykaz usług reprezentatywnych obejmujących co najmniej dziesięć, jednak nie więcej niż dwadzieścia usług powiązanych z rachunkiem płatniczym najczęściej wykorzystywanych przez konsumentów na krajowym rynku, za korzystanie z których przynajmniej jeden dostawca prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobiera opłatę;

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9283Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 7)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

7) sposób prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji, uwzględniające w szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, a także stanowiące podstawę wydawania uczniom świadectw i dyplomów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9284Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zv pkt 1)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   kryteria oceny schematu płatniczego oraz szczegółowy zakres dokumentów i informacji, o których mowa w art. 132zn ust. 3 i 4,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9285Dz.U. 2022 poz. 2378
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.1 pkt 4)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:

4) elementy deklaracji zgodności dla tych materiałów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9286Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 68f ust.4)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, termin przekazywania oraz szczegółowy zakres przekazywanych danych, o których mowa w ust. 1, oraz informacji o zaistniałych incydentach, o których mowa w ust. 2

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9287Dz.U. 2024 poz. 512
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 3a ust.4)
2017-02-08

Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Kasy Krajowej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu środków identyfikacji elektronicznej, dokumentów, o których mowa w ust. 2

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9288Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 44f ust.17)
2019-01-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania wniosku o zwrot podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9289Dz.U. 2022 poz. 2378
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.2 pkt 5)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych:

5) elementy deklaracji zgodności dla tych wyrobów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9290Dz.U. 2023 poz. 1691
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

(art. 186 ust.3)
2019-01-01

Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Komorniczej, określi, w drodze rozporządzenia, zakres rocznego sprawozdania z działalności komornika

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9291Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 120 ust.2)
2012-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw pracy, spraw wewnętrznych oraz środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, w tym rodzaje, sposób i wzory ewidencji środków strzałowych oraz przypadki, w których przedsiębiorca ma obowiązek posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9292Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 14a §10)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania, jako organ pierwszej instancji, postanowień o których mowa w § 5, oraz wykonywania czynności, o których mowa w § 7, określając jednocześnie właściwość rzeczową oraz miejscową upoważnionych organów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9293Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 262 ust.2)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu, kierując się rodzajami przedsięwzięć, na potrzeby których następuje oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, o których mowa w art. 261 ust. 1.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9294Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 198 ust.3)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, równorzędność stopni, o których mowa w ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9295Dz.U. 2024 poz. 1087
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 328 ust.3)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji przekazywanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9296Dz.U. 2023 poz. 1590
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 70 ust.5)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, izbę celną lub izby celne, na których rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu należności przywozowych lub wywozowych oraz z których rachunku bankowego dokonuje się wypłaty z tytułu zwrotu należności przywozowych lub wywozowych

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9297Dz.U. 2021 poz. 503
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

(art. 44 ust.5)
2019-11-09

Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze zarządzenia, regulamin Rady Żeglugi Śródlądowej określający jej organizację, tryb pracy oraz częstotliwość odbywania posiedzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9298Dz.U. 2023 poz. 120
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(art. 81 ust.2 pkt 1a)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:

1a)    po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych, uwzględniając zapewnienie inwestorom dostępu do informacji istotnych dla podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz specyfikę działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych;

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9299Dz.U. 2024 poz. 145
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 71b ust.18 pkt 1)
2016-12-03

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9300Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 26 ust.9)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, grupy podatników, grupy płatników lub czynności, w przypadku których zostanie wyłączone lub ograniczone stosowanie ust. 2e, jeżeli spełnione zostały warunki do niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia, wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

 
Zamknięte - zrealizowane